I Höganäs gjorde skyddsombud inom äldreomsorgen en 6:6a-anmälan när arbetsgivaren ville införa hälsoscheman. Som KA skrivit avslog Arbetsmiljöverket anmälan, bland annat med motiveringen att anmälan inte tillräckligt tydligt beskrev vad som var problemet med arbetsgivarens åtgärder.

– Det jag studsade mest på var att Arbetsmiljöverket sa nej till att arbetsgivaren skriftligt ska redovisa hur den uppfyller kraven om medicinska kontroller för dem som arbetar natt. Arbetsmiljöverket anser att detta inte är en fråga för myndigheten att ta ställning till. Det är märkligt tycker jag.

”Man ska inte bli sjuk av scheman”

Arbetstider

Förbundets arbetsmiljöstrategi finns på förbundets hemsida med tips och mallar som verktyg för hur strategin ska kunna tillämpas.

Pröva andra vägar

Peter Larsson funderar på om mallarna behöver utvecklas till stöd för skyddsombuden vid kommande 6:6a-anmälningar eller om Kommunals arbetsmiljöstrategi behöver pröva andra vägar för att nå framgång lokalt ute på arbetsplatserna.

Arbetsmiljöstrategin har branschanpassats till äldreomsorgen, förskola/skola, räddningstjänsten, hälso- och sjukvård, LSS, gröna sektorn och trafiken.

Återhämtning och inflytande

Arbetstidens förläggning är en central del i arbetsmiljöstrategin. Ombudsman Lena Byström är ansvarig för frågorna kring detta.

– Det handlar om att schemaändringar riskbedöms och att personalen har inflytande i hur scheman läggs ut.

Utöver Lena Byström med det övergripande ansvaret finns inomvarje avdelning arbetsmiljöombudsmän. De ska vara ett stöd för sektionerna och skyddsombuden i arbetet med att tillämpa arbetsmiljöstrategin.

– Målet är scheman som ger möjlighet till återhämtning och att arbetet ska gå att förena med familjelivet, säger Lena Byström.

6:6a

6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst. Detta enligt Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.