Vad innebär det för min pension?

Svar: Nuvarande avtal upphör den 1 januari 2023, utom för några få medlemmar med väldigt höga inkomster, och ersätts av AKAP-KR som enligt pensionsbolaget KPA:s beräkningar ska ge mer pengar i tjänstepension. Avtalet innebär att arbetsgivarna höjer avsättningen med 1,5 procentenheter från dagens 4,5 procent och betalar in 6 procent motsvarande din lön upp till ett tak på cirka 44 000 kronor/månad. Över tak höjs avsättningen från 30 till 31,5 procent.

Får jag högre pension?

Svar: Ja troligen, men detta är egentligen mest spekulationer eftersom det nya avtalet innebär att tjänstepensionen blir helt och hållet avgiftsbaserad. Det i sin tur innebär att pensionens storlek beror på hur stor avkastningen är för pensionsfonder. Nästa alla Kommunals medlemmar har avgiftsbaserad tjänstepension redan i dag. Enligt KPA har avkastningen historiskt legat på cirka 5,5 procent. Den höjda avsättningen skulle i så fall ge en medlem som i dag är 30 år med en inkomst på 25 000 kronor i månaden nästan 2 000 kronor mer i månaden i pension jämfört med dagens avtal.

Är det ingen som förlorar på det nya pensionsavtalet?

Svar: Se ovan, lite svårt att säga eftersom det hänger ihop med avkastningen på pensionsfonder. Men generellt så innebär det att ökningen blir lägre ju färre år man har kvar till pension. Och sämst utveckling blir det för dem som har väldigt höga inkomster över taket de sista yrkesåren. Men det berör i princip inte någon av Kommunals medlemmar, enligt ombudsman Anne-Maria Carlsgård.

Varför går arbetsgivarna med på att höja avsättningen?

Svar: Fördelarna med att helt och hållet få bort de förmånsbaserade avtalen, där man visste vilken pension man skulle få, är så pass stora, säger SKR och Sobona själva. Det ger ökad förutsägbarhet för kommuner, regioner och kommunala bolag. Vissa smärre justeringar i avtalets allmänna bestämmelser har också gjorts som kompensation. Det gäller bland annat ledighet vid enskilda angelägenheter och tidsfristerna vid tvisteförhandlingar med mera.

Vad innebär det nya omställningsavtalet?

Svar: Det är flera olika saker, bland annat ett omställningsstudiestöd från den 1 oktober 2022, som alla i kommunal sektor kan ansöka om. Det ger rätt till ett års studier med 80 procent (inklusive statligt studiestöd) av inkomsten.

– Du skulle kunna utbilda dig till vårdbiträde eller barnskötare eller vad det nu kan vara, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog.

Vad krävs för att kunna få omställningsstudiestöd?

Svar: Det gäller både för tillsvidareanställda och visstidsanställda samt personliga assistenter. Men för att få rätt till stödet ska man ha jobbat som lägst 16 timmar per vecka under minst åtta år. I praktiken innebär det att man måste vara 26-27 år för att komma i fråga. Det finns också ett kortvarigt studiestöd för den som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Men om jag blir av med jobbet, vad får jag för stöd då?

Svar: Du har rätt till stöd på samma sätt som när du var anställd. Detta gäller både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Om du går en utbildning kan du få ersättning motsvarande viss procent av lön eller a-kassa.

Vart vänder jag mig om jag vill ha omställningsstöd?

Svar: Man ska kontakta Omställningsfonden, som du kan läsa mer om här: https://www.omstallningsfonden.se

Vad händer med anställningsskyddet?

Svar: Ingenting. Kommunal och arbetsgivarna är överens om att det så kallade 3-undataget i nya las, från och med i höst inte ska gälla i den kommunala sektorn. Det betyder att arbetsgivarna inte kan undanta tre personer från turordningsreglerna, som är det som gäller enligt de nya lagen om anställningsskydd. Dock gäller 3-undantaget i Sobonas branschavtal, det som tidigare var KFS-avtal. De Sobona-avtal som gått över till det ordinarie SKR-avtalet har samma regler som övriga anställda i kommuner och regioner.

Vilka förändringar blir det i avtalet kopplat till las?

Svar: Avtalet anpassas till nya las vad gäller anställningsformen allmän visstid, som försvinner. Den ersätts av ”särskild visstid” och precis som i las sänks tiden när anställningsformen ska övergå till fast jobb från 18 månader till 12 månader.

Fotnot: Förhandlingarna fortsätter när det gäller brandmännens pensionsavtal samt pensionsavtalet för Sobona Trafik. I båda fallen siktar man på att vara klara senast den 1 juli 2022.