Kan arbetsgivaren kräva drogtest när man söker ett jobb?

JA. I kommuner och regioner gäller att arbetsgivaren ska kunna visa på att det finns vissa krav i verksamheten som motiverar detta, det kan gälla till exempel trafik och räddningstjänst. Då kan arbetsgivaren begära ett läkarintyg utfärdat efter en undersökning där drogtest ingår. En privat arbetsgivare kan kräva att den som söker en tjänst ska göra ett drogtest. Den som vägrar riskerar att inte få jobbet. Hänsyn ska tas enligt diskrimineringslagen och dataskyddsförordningen, GDPR.

Drogtester och GDPR

Hur personuppgifter får hanteras bestäms i dataskyddsförordningen, GDPR. För att den ska gälla krävs att uppgifterna hanteras automatiserat (register eller mejl) eller registreras på papper på ett sådant sätt att det är lätt att hitta. Då gäller följande:

Behandlingen av personuppgifter måste vara sakligt motiverad i verksamheten och nödvändig i förhållande till syftet som uppgifterna samlas in för. Därför kan inte uppgifter samlas in slentrianmässigt.

Uppgifter om hälsa, dit drogtest räknas, är en så kallad känslig personuppgift som har särskilt skydd enligt GDPR. Utgångspunkten är att behandling av sådana personuppgifter är förbjudna.

För att en arbetsgivare ska få behandla känsliga personuppgifter krävs att det finns särskilt stöd för detta till exempel om det är nödvändigt utifrån arbets-rätten till exempel kollektivavtal.

Anställda kan sällan samtycka till att deras personuppgifter behandlas, skälet är att anställda är i beroendeställning till arbetsgivaren.

Källa: Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Kan arbetsgivaren kräva slumpmässiga drogtester av anställda i kommuner och regioner?

NEJ. För anställda i offentlig verksamhet är detta reglerat i grundlagen som sätter stopp för påtvingade kroppsliga ingrepp, dit räknas drogtester. Ett undantag är dock rehabilitering vid exempelvis alkoholberoende då en anställd kan ge samtycke till att testa sig. 

GDPR kan sätta stopp beroende på hur uppgifterna om drogtester behandlas.

Skellefteå inför drogtester.

Här drogtestas du innan anställning

Nyheter

Måste jag lämna drogtest om jag är anställd i ett kommunalt eller regionalt bolag?

JA. Om vissa krav uppfylls. I Kommunals avtal med Sobona står det att alkohol- och drogtester kan genomföras om drogpåverkan i arbetet medför risk för människors liv, säkerhet eller hälsa. Eller om det finns misstanke om missbruk. Krav ställs på att arbetsgivaren ska ha en alkohol- och drogpolicy och att slump­visa drogtester ska förhandlas med facket.

Är jag som privatanställd skyldig att lämna drogtest?

JA. Men det finns inget i lagen om detta i stället gäller rättspraxis, alltså domar från Arbetsdomstolen. Enligt den ska den anställdes rätt till personlig integritet vägas mot arbetsgivarens intresse. Här kan en drogpolicy ha betydelse. Drogtest kan till exempel göras om någon ska köra tunga fordon eller arbeta med ungdomar som har missbruksproblem. Kommunal anser att om drogtest utförs så ska det ske med respekt för den personliga integriteten, att testet ska vara tillförlitligt och ut­föras av sjukvårdspersonal. Företagshälso­vården har riktlinjer för detta.

Vanligare med drogtest

Antalet drog- och alkoholtester i arbetslivet har ökat de senaste tio åren.

Vart tjugonde urinprov har visat positivt för en eller flera substanser.

Vanligaste substanserna är cannabis, amfetaminer, bensodiazepiner, opioider och kokain.

Vad händer om man vägrar ett slumpmässigt test?

Om man är offentligt anställd så kan man vägra utifrån grundlagsskyddet. Om man är anställd i ett kommunalt bolag som inte följer kollektivavtalets regler om drogtest så kan man sannolikt vägra. Facket kan driva frågan. Följs kollektivavtalet kan man riskera sin anställning om man vägrar. Är man anställd i ett privat företag gäller rättspraxis. Det betyder att den som till exempel kör buss eller andra tunga fordon kan riskera sin anställning om den vägrar. Men om kravet anses helt obefogat utifrån verksamheten kan det gå att vägra.

Vad händer om testet ger positivt utslag?

Det beror på hur arbetsgivaren väljer att agera. Kommunal anser att arbetsgivaren ska se till sitt rehabiliteringsansvar. Beroende på vad man jobbar med kan det vara så att arbetsgivaren vill säga upp den anställda. I det läget prövas om det finns tillräckliga skäl för att säga upp i det enskilda fallet. Här kan det ha betydelse om en läkare bedömt att det är en beroendesjukdom, hur man medverkar i rehabilitering och om det finns mycket frånvaro. 

Måste arbetsgivaren polisanmäla mig om testet är positivt?

NEJ. Arbetsgivaren är inte skyldig att polisanmäla.