I Linköping har Vardaga och Attendo överklagat krav från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om höjd nattbemanning. Medan rättsprocesserna pågår fortsätter bemanningen att vara densamma. 

I februari 2018 får Ivo en anonym anmälan om äldreboendet Gottfridsbergs gård. Efter en oanmäld inspektion slår Ivo fast att nattbemanningen är för låg och att personalen tvingas lämna demenssjuka utan tillsyn. I juni kräver Ivo att bemanningen ska höjas från två till fyra personal, men så sker inte.

Sex månader senare misshandlas en boende på demensavdelningen så svårt av en annan boende att personen senare avlider. Hur kunde det hända? 

Nattbemanningen på många äldreboenden är fortfarande för låg, visar KA:s granskning.

Nattbemanningen

För låg bemanning på natten

Nyheter

I den lex Sarah-utredning som görs av Vardaga står att tre personal jobbar den natten. Den anställda som jobbar på demensavdelningen beskriver att den demenssjuke som senare ska orsaka våldsincidenten är vaken och går omkring på avdelningen. Men personen är lugn och den anställda lämnar avdelningen för att hjälpa en boende på en annan avdelning.

Tio minuter senare går larmet när den demenssjuke öppnar sin lägenhetsdörr. Den anställda återvänder till demensavdelningen och möts av ett kvidande ljud. Blodig på golvet ligger en äldre och tar emot slag av den demenssjuke. Personalen lyckas avbryta misshandeln och ringer ambulans. Men en vecka senare avlider den äldre.

I utredningen påpekar Vardaga att det finns en lokal rutin som säger att demensavdelningen inte ska lämnas obemannad om det är oroligt och de boende är vakna. Den anställda som lämnade avdelningen får därför en varning.

Men anhöriga anmäler händelsen till Ivo, som gör en ny oanmäld inspektion. Ivo kräver återigen att nattbemanningen måste höjas.

Vad säger lagen om bemanning?

  • Det finns ingen lag om minimibemanning på särskilda boenden. 
  • Det som reglerar bemanningen är en paragraf i socialtjänstförordningen. Förordningen är ett förtydligande av socialtjänstlagen.
  • Paragrafen säger att det ska finnas personal dygnet runt som »utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.«
  • Bemanningen ska också anpassas så att personer med demens­symtom inte ska betraktas som inlåsta mot sin vilja. Om en lägenhetsdörr eller dörr till en avdelning är låst måste de gamla själva kunna öppna eller skyndsamt kunna få hjälp att öppna. 
  • Ivo skriver i ett beslut att bemanningen måste ”vara dimensionerad så att personal inom loppet av några få minuter kan uppmärksamma att en enskild vill ut”.

I beslutet beskriver Ivo hur situationen ser ut nattetid. Äldreboendet har fyra avdelningar, totalt 36 platser och består av två separata byggnader med två våningsplan i varje. En av avdelningarna är demensavdelning, men på samtliga avdelningar finns personer med demenssymtom. 22 boende behöver dubbelbemanning.

Personalen berättar att de bara kan ha uppsikt över den avdelning där de befinner sig. Att bemanningen är tre personal nattetid, som Vardaga uppgett, stämmer inte enligt Ivo då den tredje personalen är knuten till en boende med särskilda behov. 

Ivo:s bedömning är att bristande bemanning är en orsak till dödsfallet. Men Vardaga överklagar kravet på höjd bemanning till förvaltningsrätten. Företaget uppger att det bara tar några minuter för personalen att ta sig till en annan avdelning. Dessutom ökas bemanningen vid behov. Orsaken till misshandeln var inte för låg bemanning, utan att en anställd bröt mot rutinerna.

I oktober 2019 faller domen. Förvaltningsrätten ger Ivo rätt och skriver: 

”Mot bakgrund av att det endast varit två personer som arbetat natt och att vissa insatser hos de boende krävt dubbelbemanning framstår det inte som troligt att en rutin där en personal inte kan lämna en av de fyra avdelningarna kan upprätthållas.”

Vardaga överklagar beslutet till kammarrätten, som inte tar upp ärendet utan nekar prövningstillstånd. Vardaga överklagar det beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 11 juni 2020 ger samma besked. Efter det höjde Vardaga bemanningen – två år och fyra månader år efter dödsfallet.

Det fanns en väldigt tydlig rutin och det fanns inget behov av att bryta mot den.

Gertrud Öjetoft, regionchef Vardaga

Vardaga håller i dag fast vid att bemanningen var tillräcklig natten då misshandeln skedde. Felet var att en anställd bröt mot rutinerna när demensavdelningen lämnades obevakad. Rutinen hade införts för att det just då var oroligt på avdelningen.

– Det fanns en väldigt tydlig rutin och det fanns inget behov av att bryta mot den, säger regionchef Gertrud Öjetoft.

Hur ska personalen kunna följa en sådan rutin när de har dubbelbemanningar?

– Det här var inte frågan om en dubbelbemanning, utan ett larm som personalen på den andra avdelningen skulle ha tagit, säger Gertrud Öjetoft.

Kommunals sektion i Linköping vill inte kommentera fallet med den anställda som fick en varning. Sektionens ordförande Therese Waller säger att problemet är att grundbemanningen är för låg i äldreomsorgen överlag. 

Underbemannade? Det här kan du göra

  • Om du tycker att ni är för få kan du tipsa Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, antingen via telefon eller digitalt. Du kan vara anonym. Ivo kan då göra en oanmäld inspektion för att granska bemanningen på din arbetsplats.
  • Har du pratat med din arbetsgivare men inte fått något gehör, kan du också kontakta ditt skyddsombud, eller din sektion.
  • Facket kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Om det inte ger resultat kan skyddsombudet göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan ställa krav på arbetsgivaren för en förbättrad arbetsmiljö.
  • Du kan också själv tipsa Arbetsmiljöverket på deras hemsida. Det kallas arbets­tagarens anmälan och Arbetsmiljöverket avslöjar inte vem som anmält.