Sedan länge välkända, strukturella problem inom äldreomsorgen har bidragit till den stora smittspridningen och de många dödsfallen inom äldreomsorgen. Dessutom har regering och myndigheter fattat beslut om åtgärder för sent, och i vissa fall har åtgärderna varit otillräckliga. Det konstaterar Coronakommissionen i dag i sitt delbetänkande om äldreomsorgen under pandemin

Covid-19

”Anställda lämnades ensamma”

Nyheter

– Ansvaret för de strukturella bristerna delas av flera myndigheter, regioner, kommuner och privata utförare. Vi vill ändå understryka att regeringen styr riket och därför vilar det yttersta ansvaret på denna regering och tidigare regeringar som har känt till de här bristerna, sade Coronakommissionens ordförande Mats Melin på en digital pressträff under tisdagen.

Socialminister Lena Hallengren (S) sade på pressträffen att hon i stort delar kommissionens uppfattning om de strukturella bristerna i äldreomsorgen. 

– Coronakommissionens delbetänkande blir nu ett viktigt avstamp för reformer framåt. Jag tror att det finns fog för att säga att mycket av äldreomsorgens brister bottnar i decennier av försummelser. Mycket i samhället har blivit mycket bättre under de senaste 20 åren men vi har inte sett samma standardförbättringar inom äldreomsorgen. Ytterst är det en fråga om hur vi ser på de äldre och på äldreomsorgens personal, sade Lena Hallengren.

Hon sade också att det bara är regeringen som kan ”hålla i taktpinnen” för förändringen som måste komma. Regeringen kommer därför att tillsätta en utredning med två uppdrag. Det ena handlar om att utreda en ny äldreomsorgslag, som ska komplettera socialtjänstlagen som i dag styr äldreomsorgen. 

– För mig har det blivit allt mer uppenbart att äldreomsorgen behöver ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll. Regelverket kring äldreomsorgen är för svagt, kvaliteten är för ojämn. En mer robust äldreomsorg kräver en mer robust lagstiftning, Syftet är att ge verksamheterna ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll, sade Lena Hallengren.

Det andra uppdraget handlar om att tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen ska stärkas, inklusive tillgången till läkare dygnet runt för äldre på särskilda boenden. Regeringen hoppas kunna presentera direktiven till utredningen före jul.

På presskonferensen fick Lena Hallengren frågan om hon funderade på att avgå, med tanke på att kommissionen så tydligt pekar ut regeringen som ansvarig. 

– Jag har inga planer på att avgå nej. Jag och regeringen drar slutsatsen att de strukturella brister som finns har byggts upp under decennier och ingen annan än regeringen kommer hålla i taktpinnen för ett sådant förändringsarbete, sade Lena Hallengren.

När det gäller kritiken mot de konkreta åtgärder som vidtogs i våras och som kommissionen menar i vissa fall kom för sent och var så otillräckliga, sade Lena Hallengren att de otydliga riktlinjerna kring skyddsutrustning borde ha hanterats annorlunda.

– Det är ett exempel där regeringen kanske skulle ha krävt av myndigheterna att bli ense, att ha en mer gemensam uppfattning för att vara tydligare. Otydligheten hos myndigheterna när det handlar om skyddsutrustning, den kritiken tycker jag är väldigt relevant och det är viktigt att vi tar med oss att myndigheterna måste vara tydliga.

Covid-19

Så tonades kraven på munskydd ner

Nyheter

Lena Hallengren menade också att det inte är så att regeringen inte har gjort något för att komma till rätta med de strukturella bristerna inom äldreomsorgen, och nämnde arbetet kring rätt till heltid och kompetenslyft av personalen i äldreomsorgen. 

Coronakommissionens ordförande Mats Melin sade också att de strukturella bristerna i äldreomsorgen inte är unika för Sverige, utan finns i varierande grad världen över.

– I många länder är äldreomsorgen underbemannad, underfinansierad och fungerar inte som den borde, sade Mats Melin.