Enligt Skolverkets senaste mätning i oktober förra året har barngruppernas storlek minskat från 15,4 barn till 15, rapporterar tidningen Läraren. Den statistiken visar inte verkligheten, menar Lärarförbundet. Det beror på att det ser väldigt olika ut på olika förskolor och för olika huvudmän. Dessutom ökar barngrupperna mer under våren, enligt förbundet.

Lärarförbundet har mellan den 6 februari och den 1 mars i år skickat ut en webbenkät som 1 525 förskollärare svarat på. Enkäten visar att närmare nio av tio som arbetade i barngrupper med 4-5 åringar hade barngrupper som översteg riktmärket på högst 15 barn. Av dem hade 7 av 10 förskollärare 19 barn eller fler.

Veronica Persson, utredaren som gjort Lärarförbundets rapport, menar att många äldre barn lämnar förskolan för att börja i förskoleklass i augusti. Det gör att Skolverkets genomsnittssiffror på hösten inte ger en fullständig bild av förskolepersonalens arbetssituation, skriver Läraren.