Likvärdighetsbidraget har funnits i flera år, men huvudmännen – alltså kommunerna och de privata arbetsgivarna – har bara kunnat söka pengar för skolverksamheten, nu inkluderas också fritidshemmen i satsningen.

– Det är en stor del av eleverna som går på fritids och vi vill stärka förutsättningarna. Jag hoppas att likvärdigheten ska förbättras i Sveriges fritidshem och att vi ska få möjligheter att stärka fritids just där behoven är som störst, säger Anna Ekström.

Hon poängterar att man genom att utvidga bidraget nu når elever under hela skoldagen, inte bara då de går i skolan.

Tidigare i år berättade KA om att likvärdighetsbidraget inte omfattade fritids, men nu ändras alltså det.

Huvudmännen kan söka pengar till fritidsverksamhet redan från och med 1 juli 2020 och satsningen är permanent från regeringens sida. Under 2020 uppgår bidraget till cirka 4,9 miljarder kronor totalt. Från och med 2021 beräknas bidraget kosta staten 6,3 miljarder årligen.