KA har berättat om sjukskrivna som inte blir kontaktade av sin arbetsgivare. Peter Larsson svarar på vad arbetsgivaren har för skyldigheter och vad Kommunal anser ska gälla.

Hur ska en bra arbetsgivare agera när en anställd blivit sjukskriven?

– Från och med den 1 juli 2018 så gäller att om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer att vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag när den försäkrades arbetsförmåga har varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. (Socialförsäkringsbalken 30 kap 6 §). Även regeringen har tyckt till i denna fråga.

I regeringens budgetproposition för 2018 skrivs att det är viktigt för en framgångsrik rehabilitering att en plan för återgång i arbetet följs och är aktuell.

– Arbetsgivaren ska även ha någon form av beredskap i arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering. I AFS 1994:1 4§ regleras att arbetsgivaren fortlöpande ska ta reda på vilka behov av åtgärder för arbetsanpassning och rehabilitering som finns bland arbetstagarna. Med fortlöpande menas att det är en ständigt pågående skyldighet för arbetsgivaren att agera. Med detta så menar jag att arbetsgivaren ska ha fortlöpande kontakt med den sjukskrivne.

Arbetsmiljölagen är tydlig i att arbetsgivaren och skyddsombudet ska samarbeta i arbetsmiljöfrågor.

Peter Larsson

Om du är sjukskriven och arbetsgivaren inte hör av sig, vad kan du som anställd göra?

– Då tycker jag att arbetstagaren ska ta kontakt med sitt skyddsombud som får ställa krav på arbetsgivaren att starta upp arbetet med rehabiliteringen.
Arbetsmiljölagen är tydlig i att arbetsgivaren och skyddsombudet ska samarbeta i arbetsmiljöfrågor och att skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Så egentligen kan skyddsombudet oavsett om arbetstagaren hör av sig eller ej ställa krav på arbetsgivaren att denna fullgör sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen i förhållande till de anställda inom skyddsombudets skyddsområde.

– Ifall arbetsgivaren vägrar göra detta så kan skyddsombudet använda sig av 6:6a-paragrafen i arbetsmiljölagen och därigenom vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om att arbetsgivaren föreläggs med att vidta en viss utredning. Men när det gäller skyddsombudets deltagande i ett enskilt rehabiliteringsärende så måste den berörda arbetstagaren samtycka om detta.

Vad kan facket göra?

– Den lokala fackliga organisationen kan begära förhandling enligt 10 § i Medbestämmandelagen. Där är arbetsgivaren skyldig att infinna sig och då kan facket ta upp frågan med arbetsgivaren.

Det går för lång tid från det att arbetstagaren blir sjukskriven till dess att arbetsgivaren tar kontakt.

Peter Larsson

Hur vanligt är det att arbetsgivare inte tar sitt ansvar för sjukskrivna?

– Jag tror det är rätt så vanligt. Det går för lång tid från det att arbetstagaren blir sjukskriven till dess att arbetsgivaren tar kontakt. Det vi kan se som resultat av detta är att oftast så varslar arbetsgivaren den sjukskrivne om uppsägning.

Vad kan det få för konsekvenser när en arbetsgivare inte tar sitt ansvar?

– Det är ett onödigt dubbelt lidande för den sjukskrivne. Dels att personen inte mår bra men även att det läggs över ett ansvar på den sjukskrivne att ta hand om sin egen rehabilitering.

Det regelverk som finns nu, är det tillräckligt bra? Hur skulle Kommunal vilja att det fungerade?

– Jag tycker att man kan belägga föreskrifterna (AFS) om Arbetsanpassning och rehabilitering samt Systematiskt arbetsmiljöarbete med en sanktionsavgift. Det måste kosta om inte arbetsgivaren fullföljer sina skyldigheter gentemot de anställda.