Frågan om frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA, samt CETA mellan EU och Kanada diskuteras livligt runt om i Europa. Flera fackförbund inom Europafacket säger nej till frihandelsavtalen.

Det är främst fyra områden som vållar debatt.

•Omfattningen av dessa avtal. Flera fackförbund vill ha undantag från frihandeln för sjukvård och annan verksamhet som i dag drivs i offentlig regi. De vill även ha undantag för verksamhet som politikerna i framtiden vill ska drivas i offentlig regi.

•Arbetstagarnas rättigheter. Det finns oro över att en starkare arbetsrätt i EU än i USA ska uppfattas som ett otillåtet handelshinder av amerikanska storföretag.

•Hur tvister om avtalet ska lösa. Det finns en rädsla för att amerikanska företag kan stoppa demokratiskt fattade beslut som företagen anser hotar deras vinster inom EU. Det kan till exempel gälla om en kommun vill driva äldreomsorg i egen regi efter att den tidigare varit utlagd på ett privat företag.

•Anpassning av regler och gränsvärden när det gäller miljöskydd samt innehållet i livsmedel och andra varor. Det har läckt ut uppgifter om att USA vill pressa EU att sänka eller i varje fall inte i framtiden höja sina krav i syfte att värna klimatet eller konsumenternas hälsa.

Samma farhågor gäller planerna på ett internationellt frihandelsavtal för tjänster, TISA.

Debatten om dessa frågor har hittills inte varit så uppmärksammad i Sverige.

Regeringen, Alliansen, SD, arbetsgivarna och de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och SACO är i grunden positiva till TTIP och CETA. De anser att frihandelsavtalen gynnar svensk export och jobben i Sverige.

Vänsterpartiet är emot på grund av de områden som redovisas ovan. Och LO är inte enigt. Kommunal, Seko, Byggnads, Transport, Målarna, Elektrikerna och Fastighets har en annan linje.

Till LO-kongressen som nu pågår har Kommunal skrivit en motion som LO-styrelsen stöder när det gäller att arbeta för att offentliga tjänster oavsett finansieringsform i sin helhet ska undantas ifrån handelsavtalen mellan EU och USA.

Men LO-styrelsen säger nej till Kommunals krav att LO aktivt ska arbeta för att förslaget till handelsavtal mellan EU och Kanada förkastas.

Avtalet med Kanada, CETA, är färdigförhandlat och klart. Det väntar på att godkännas av EU och medlemsstaterna.

Kommunal anser att avtalet är otydligt skrivet vad gäller rätten till undantag för offentliga tjänster.

Många av de amerikanska storföretagen har bolag i Kanada.

CETA kan användas av dessa företag för att komma undan eventuella strängare skrivningar i handelsavtalet TTIP.

Därför menar Kommunal att CETA-avtalet måste förkastas om det inte förändras med de tydliga undantag för offentliga tjänster som förbundet vill ha.

Kommunal är heller inte nöjt med avtalets ordning för lösning av tvister, ICS, som EU har fått in i avtalet. Enligt ICS ska en domstol inrättas dit företag kan klaga om de anser att en stat bryter mot frihandelsavtalet. Det kan handla om politiska beslut som hotar företagens investeringar och framtida vinster i landet.

Kommunals fackliga international i Europa, EPSU, arbetar intensivt för att stoppa CETA och TTIP.

Europafacket, ETUC, säger också nej.

LO är tillsammans med andra nordiska fackliga centralorganisationer ganska ensamma om att försvara CETA och TTIP.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson säger att de nordiska facken har valt att arbeta på ett annat sätt än fackförbund i andra länder.

– Istället för att säga nej har vi försökt att påverka det vi är kritiska till. Och vårt förslag till skrivning om hur tvister ska lösas har vi fått igenom. Då känns det konstigt att säga nej till CETA och TTIP.

På kritiken om att avtalen kan hota offentliga tjänster svarar han först att LO inte ser detta så allvarligt som facken i andra delar av Europa.

– Sverige är det land som redan är mest avreglerat. Och vi har lyckats med att behålla den fackliga styrkan trots detta. I andra länder är facken mer oroliga över en sådan utveckling.

Senare lägger han till att LO har valt att fokusera på frågan om tvistelösning eftersom brittiska LO, TUC, driver frågan om undantag för offentliga tjänster.

– Det är en arbetsfördelning vi gjort.

Kommunals nyvalde ordförande, Tobias Baudin, kommer i denna fråga att stöda LO:s styrelse. Han var tidigare LO:s förste vice ordförande.

– Jag representerar LO-styrelsen här på kongressen och kommer att rösta på styrelsens förslag till svar på Kommunals motion, säger han.