SVAR: Jag antar att det rörde sig om någon form av förskottslön som arbetsgivaren missat att reglera. Du är införstådd med att du fick en månadslön för mycket och kravet i sig är då inte tvistigt. Ni är eniga i sakfrågan. Det du vänder dig mot är att det gått så lång tid utan att arbetsgivaren gjort gällande fordran.
Det finns regler om preskription i kollektivavtalen, men dessa regler tar bara sikte på tvister. Om en fordran är otvistig gäller inte preskriptionsreglerna, utan den allmänna preskriptionslagen. Enligt den preskriberas en fordran tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Den som har en fordran kan alltså avbryta preskriptionen till exempel genom att skicka ett skriftligt krav eller väcka talan vid domstol.
Du berättar att arbetsgivaren inte på något sätt uppmärksammat dig på att du har en skuld. Min bedömning är att arbetsgiv­arens fordran från år 1996 är preskriberad eftersom det gått mer än tio år och eftersom arbetsgivaren inte avbrutit preskriptionen. Går arbetsgivaren vidare till domstol måste invändning om preskription göras i den första inlagan till domstolen (svaromålet). Du bör genast kontakta ditt lokala fack!