Kring nyår ska den svenska regeringen lämna sin syn om Vaxholmskonflikten till EG-domstolen. Den ska pröva om den svenska modellen, med kollektivavtal istället för statligt bestämda minimilöner, står i strid med EG-rätten. Domstolen ska också pröva den svenska lagen Lex Britannia som tillåter att svenska fack med strejk tvingar utländska företag att teckna svenska kollektivavtal, trots att företaget har ett kollektivavtal från något annat land.

Jan Andersson är orolig för att domstolen inte accepterar den svenska modellen. Därför vill han ändra EU:s direktiv innan domstolen gör sin prövning.

Den svenska modellen kommer att prövas mot utstationeringsdirektivet. Detta direktiv tillåter fackliga stridsåtgärder för löner enligt EU-ländernas nationella lagar.

I Sverige bestäms lönerna istället genom kollektivavtal. Detta har EU tidigare sagt går bra. Men det har aldrig prövats rättsligt i domstolen.

Jan Andersson vill att direktivet ändras så att det klart och tydligt står att löner enligt kollektivavtal har samma skydd som statligt bestämda löner.

EU diskuterar också att införa ett tjänstedirektiv som ska bestämma villkoren för företag som tillfälligt är verksamma i ett annat EU-land. Enligt kommissionens förslag ska hemlandets lagar och avtal då gälla. Detta kallas på EU-språk för ursprungslandsprincipen.

Denna princip har kritiserats av fackföreningsrörelsen och den politiska vänstern eftersom den kommer att tillåta dumping av löner och anställningsvillkor. I Sverige ska svenska lagar och avtal gälla säger exempelvis Kommunal och LO.

EU-parlamentet har också sagt nej till ursprungslandsprincipen och håller på att ta fram ett nytt förslag som inte medför social dumping.

Jan Andersson skulle vilja snabba på processen med direktivet så att det finns när domstolen fattar sitt beslut om Vaxholmsfallet. Men det är knappast troligt att det går så fort att anta ett tjänstedirektiv.

Han deltog i ett seminarium om jobben, kollektivavtalen och EU som ordnades i samband med den socialdemokratiska kongressen i Malmö.

Kongressen förbereder ett uttalande till stöd för kollektivavtalen och den svenska modellen.