Det är inte brukarens mamma som bestämt vem som ska vara god man, utan det är tingsrättens uppgift efter att ha godkänt förslag från överförmyndarnämnden. Däremot kan mamman ha föreslagit släktingen till nämnden. Det är inte ovanligt att någon släkting blir god man.

Ni har dragit många slutsatser utifrån den aktuella situationen. Anser ni att de är väl underbyggda eller finns det orsak att ta reda på mera? Du som arbetsplatsombud kan hjälpa till med det genom att kontakta sektionen och kanske avdelningen. Framför allt borde ni med stöd från sektionen tala med arbetsgivaren om situationen. Sektionen kan också hjälpa er att ta kontakt med överförmyndarnämnden.