Kvinnors andel av alla sjukfall är 62 procent. För ett år sedan var den 61 procent och för två år sedan 60 procent.

Antalet kvinnor som har jobb med hög anspänning men liten kontroll ökar, särskilt inom landstingen, framhöll Jan Rydh, sjukförsäkringsutredningen.

Annika Härenstam vid Arbetslivsinstitutet berättade om MOA-projektet (Moderna arbets- och livsvillkor bland kvinnor och män). Den undersökningen visade att höjda kompetenskrav var något vanligare på kvinnodominerade arbetsplatser, likaså resultatmätning och minskad personalstyrka.

Bland kvinnor var 1994 den största gruppen de som hade arbeten med liten kontroll och höga krav. 1998 hade 75 procent av dem fått ökad arbetsbelastning och höjda kunskapskrav. Mer än 20 procent hade fått minskat inflytande.

Bland män fanns samma mönster men där var gruppen med liten kontroll och höga krav den minsta.

Annika Härenstam anser att det är viktigt att skapa arbetsro i välfärdssektorn och att man därför bör undvika omorganisationer.

— Lyckas man inte rekrytera folk till välfärdssektorn rasar samhället. Här finns ofta mycket komplexa nätverk som gör att man ska skydda arbetsplatserna från omorganisationer, sade hon.

Kristina Alexandersson vid Hälsouniversitetet i Linköping tror att en förklaring till att kvinnor är mer sjuka än män kan vara att arbetsmiljön ofta är formad med den manliga kroppskonstitutionen som norm.

Hon pekade på en studie som visar att män och kvinnor både beter sig olika och behandlas olika när de är sjuka. När män säger: ”det här får jag ont av” tar arbetsledaren itu med problemet ganska snabbt. Kvinnor går längre med sina besvär och diskuterar mer med arbetsledaren. Hon får mycket uppmärksamhet men hennes arbetssituation förändras inte.

Gunnel Hensing, docent i socialmedicin vid Göteborgs universitet anser att kodordet när det gäller ökningen av sjukfrånvaron bland kvinnor är ”relationer”.

— Det finns studier som visar att kvinnor som har en arbetssituation med höga krav och låg kontroll, klarar detta bättre och med mindre effekter på hälsan, om de också har ett bra socialt stöd på arbetet, säger hon.

Gunnel Hensing befarar att konflikterna kommer att öka både i hemmet och på arbetsplatserna. Till detta bidrar tendensen att sudda ut gränsen mellan arbete och fritid i vissa branscher.

— En intressant fråga är förstås om vårdpersonal har tillräckligt med tid för att skapa bra relationer till de
vårdade och i vilken utsträckning scheman och andra organisatoriska frågor anpassas efter relationsinslaget i vårdyrken, säger Gunnel Hensing.