Efter kommunen är Attendo den största hemtjänstutövaren i Västerås stad med cirka 40 procent av marknaden, vilket i praktiken innebär cirka 1 000 kunder.

Det nuvarande kontraktet gäller till januari nästa år, och inför en eventuell förnyelse samt efter flera tips från bland annat anställda, började tjänstemän i Västerås att titta närmare på det privata vårdbolaget. 

Granskningen visar bland annat:

 • För låg andel personal med godkänd och avslutad undersköterskeutbildning samt att medarbetare uppgett att ej utbildad personal har blivit omanställda som undersköterskor.
 • Felaktiga tidsregistreringar, där Attendo anses ha tillgodogjort sig en för hög ersättning under en längre tidsperiod. Bolaget har heller inte gett tillräcklig behörighet i sitt IT-stöd.
 • Brister avseende kvalitetsregister där äldrenämnden anser att Attendo återkommande och systematiskt har lämnat oriktiga uppgifter och där icke utförda insatser har fakturerats.
 • Samverkan med nämnden där Attendo ”ständigt ifrågasatt och motarbetat nämndens uppföljning av avtalet.”

Attendo anklagas för att ha försvårat, ifrågasatt och motsatt sig nämndens uppföljning av avtalet. Bland annat genom att ha maskerat namn och skickat ej läsbara fotokopior på diplom och betyg som skickats in som bevis på utbildad personal.

Attendo: ”Det handlar om missförstånd”

”Det är synnerligen anmärkningsvärt att Attendo inte lämnat någon godtagbar redogörelse för hur Attendo efterlever flertalet grundläggande villkor i avtalet”, står det i rapporten. 

– Det finns inga sådana intentioner från oss, att inte samverka. Vi vill verkligen vara en god samarbetspartner. Det är ju ändå deras uttryck, så får jag bara beklaga om man har upplevt det så, säger Camilla Aho, regionchef på Attendo.

Hon säger till KA att det som har framkommit till stor del handlar om missförstånd och tolkningar. 

– Vi har olika syn på när det gäller sekretessbelagda handlingar. För att vi råder ju under olika lagar, hur vi behandlar personuppgifter och tystnadsplikt. 

Men nämnden anser att de har rätt till den typen av uppgifter. Har de fel? 

– Vi har förmodligen olika tolkningar. Och vi gör nu allt för att det här ska gå och lösa på ett tryggt och säkert sätt, både från vårt perspektiv, men också från deras perspektiv, säger Camilla Aho. 

Nämnden kräver nu en förändring och rättelse omgående, och beslutade den 21 maj om ett vite på 750 000 kronor per påbörjad sjudagarsperiod. Det innebär att det i tisdags, den 28 maj redan kommit upp i 1,5 miljoner kronor.

Skickat in åtgärdsplan

Camilla Aho vill inte kommentera specifika delar av det kommunen har kommit fram till i sin granskning. Hon hänvisar i stället till att bolaget i veckan har skickat in en åtgärdsplan som nämnden nu ska ta ställning till. Anses den inte vara tillräcklig fortsätter vitet att ticka på. 

Ett uppföljningsmöte mellan parterna är planerat till fredag. 

Attendo har verkat i kommunen sedan 1990-talet  och resultatet av granskningen har förvånat politikerna i nämnden. 

– Men utredningen ger ju fog för den skarpa kritiken, för att det är så omfattande brister på fyra områden, säger Amanda Grönlund (KD), ordförande i äldrenämnden i Västerås.

För bara en månad sedan förlorade Västerås tredje största utförare, Continuum, sitt tillstånd att bedriva hemtjänst efter att Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, bland annat konstaterat bristande utbildning hos de anställda.

Efter att bolaget överklagade i förvaltningsrätten skedde en så kallad inhibition, vilket innebär att bolaget har rätt att fortsätta bedriva sin verksamhet i väntan på en eventuell dom.

Attendos handlingsplan i korthet:

 • Genomföra riktade rekryteringskampanjer på sociala medier för att attrahera nya medarbetare med rätt kompetens.
 • Kontakta gymnasieskolor i Västerås med omnejd för att få besöka dem och på så sätt attrahera nyblivna undersköterskor.
 • Säkerställa att samtliga undersköterskor uppfyller krav enligt avtalet.
 • Säkerställa att direkt tid och indirekt tid registreras av legitimerad personal.
 • Arbeta systematiskt med framtagen checklista för hemsjukvården dagligen.

Attendo förlorade kontrakt i Uppsala

 • I mars 2022 hävde Uppsala kommuns sitt kontrakt med Attendo gällande hemtjänst och hemsjukvård.
 • Anledningen var att kommunens uppföljning av hemvården mellan 2020 och 2022 visade på upprepade, systematiska och allvarliga brister och avtalsbrott, enligt Uppsala kommun.
 • Bland annat kom man fram till att tid hade registrerats i system och fakturerats kommunen, trots att inga besök har gjorts samt att manuella justeringar av utförd tid hade gjorts utan grund.