Den 20 juni publicerade Kommunalarbetaren en artikel om hyrundersköterskor där man lyfter problem med kvalitet och kostnader samt att de konsulter som ska bemanna vården inte har varken rätt kunskap eller rätt inställning.

Vi jobbar för fem bemanningsföretag och blir så besvikna när vi läser artikeln. Problemet att ett fåtal oseriösa aktörer skapar såväl dåliga patientmöten, en sämre kvalitet i vården men också ett sämre rykte för de flertal aktörer som vill bidra till en bra vård med kompetent personal på en seriös marknad. 

Hanterar toppar i arbetet

Bemanning inom olika branscher är en vanlig lösning för att hantera toppar i arbetet, sjukdomsfrånvaro eller för att skapa mer andrum för den ordinarie personalen.

Lösningen handlar mycket om att skapa förutsättningar för såväl arbetsgivaren som kan arbeta mer flexibelt och behovsanpassat men också för arbetstagaren som kan styra sitt arbete utifrån de förutsättningar som passar medarbetaren bäst.

Det är en politiskt laddad fråga där man snarare ser billiga poänger än långsiktighet.

Vi ser på bemanning inom vård precis som i övriga branscher – något nödvändigt och viktigt för att säkerställa ett bra patientbemötande, en bra vård och en arbetsmiljö som är så bra som bara är möjligt.

Dock skiljer sig vårdbemanning delvis från övrig bemanning. Tonen mellan vården och bemanningsföretagen tenderar till att bli frostig och det kastas snarare pajer än skapas långsiktiga relationer.

Det är en politiskt laddad fråga där man snarare ser billiga poänger än långsiktighet och det är snarare prat om hyrstopp än försök till långsiktig samverkan. 

Blir ett positivt bidrag i vården

Vi ser tre områden som vi tror gör stor skillnad och som vi vill belysa då vi tror att det kan skapa förutsättningar för att närma oss andra branscher där det arbetas med bemanning och där man ser det som ett positivt bidrag i vården. 

  1. Vi vill höja kvalitetskraven och transparensen för den personal som hälso- och sjukvården tar in. Låt oss titta på vilken kvalitet, vilken produktion och vilken patientnytta som skapas och våga visa upp detta. Vi tål att betygsättas och betygsätter gärna kommuner och regioner så att det är öppet för leverantörerna vilka arbetsplatser som är intressanta och för kommuner och regioner vilka vårdkonsulter som rekommenderas av andra. 
  2. Vi vill skapa långsiktiga förutsättningar för kontinuitet i vården oavsett arbetsgivare. Du kan skapa en långsiktighet oavsett arbetsform så länge du ser på vårdens medarbetare som den viktigaste komponenten och inte arbetsformen.
  3. Vi tror att upphandlingar kan bli betydligt bättre om vi har en dialog parterna emellan. Bjud in till dialogmöten innan upphandling med tydliga agendor så kan vi tillsammans skapa bättre upphandlingar med kvalitet, transparens, god ton och gemensam vilja som grundbultar!

Vi är övertygade om att vi tillsammans kan lösa personalbristen i vården med tillgänglighet och kvalitet som ledstjärnor. Vi tror dock att vi behöver komma bort från diskussionen kring arbetsform och fokusera på hur vi skall få medarbetare att arbeta just i vården och just nära patienterna.