Vad innebär de nya reglerna för dygnsvila?

Grundregeln är 11 timmars sammanhängande dygnsvila på en 24-timmarsperiod. EU-kommissionen har kritiserat Sverige för att det finns kollektivavtal som bryter mot reglerna om dygnsvila i EU:s arbetstidsdirektiv. Från den 1 oktober i år blir det därför betydligt svårare att göra undantag för de som jobbar under de allmänna bestämmelserna på HÖK-avtalet mellan Kommunal och arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona.

Det gäller exempelvis personal i äldreomsorgen (läs mer här). Om jour och arbete ligger intill varandra tillåts den totala arbetstiden vara högst 20 timmar i sträck. Ett sådant avsteg från dygnsvilan måste förhandlas lokalt.

Men nu har fack och arbetsgivare kommit överens om specialbestämmelser för räddningstjänst, personlig assistans, övrig LSS-verksamhet och andra verksamheter som jobbar jour. De börjar gälla den 1 februari 2024. Fram till dess kan de yrkesgrupperna jobba som i dag.

Innebär det att vissa yrkesgrupper kan jobba mer än 20 timmar?

Ja, för räddningstjänstpersonal, personliga assistenter, övrig LSS-personal och andra som jobbar jour har det införts specialbestämmelser som möjliggör arbete i max 24 timmar.

Inom personlig assistans (dit hör också ledsagning och avlösning) blir det möjligt att efter en lokal MBL-förhandling mellan fack och arbetsgivare schemalägga pass på upp till 24 timmar, om verksamheten kräver det. Alla andra möjligheter att schemalägga ska vara uttömda först. Direkt efter ett dygnspass ska man få kompenserande vila på minst ett dygn.

För räddningstjänst, övrig LSS-verksamhet och andra som jobbar jour, kommer det gå att söka dispens för att ha pass på 24 timmar. Även där ska alla andra alternativ vara uttömda först och det ska tillämpas restriktivt. Kompenserande vila på 24 timmar måste ges direkt efter arbetspasset.

Hur söker man dispens och hos vem?

Dispens söks av arbetsgivaren, till en central arbetstidstidsnämnd bestående av representanter från Kommunal och SKR. Dispens kan ges för max ett år i taget, sedan måste den sökas på nytt.

Vad innebär det att dispens ska användas restriktivt?

Det är omöjligt att svara på i nuläget. Men det kan innebära att det blir färre dygnspass för brandmän, övrig LSS-personal och andra som jobbar jour än i dag.

Varför behöver det inte sökas dispens för dygnspass inom personlig assistans?

Det beror på LSS-lagstiftningen. Personlig assistans bygger på assistansanvändarens självbestämmande och rätt att i så stor utsträckning som möjligt leva som andra. Många har framfört att det kraftigt begränsas om de ska tvingas hålla sig hemma på eftermiddagen för personalbyten, som i dag ofta sker på morgnarna.

Hur kommer det funka med MBL-förhandlingar inom personlig assistans?

Om arbetsgivaren anser att det behövs dygnspass för att tillgodose brukarens behov utifrån LSS, kan de begära MBL-förhandling med facket om ett undantag som möjliggör dygnspass. Därefter fattas själva beslutet om undantag av högsta politiska nivån i kommunen, det vill säga kommunfullmäktige. Efter det skickas beslutet in till de centrala parterna Kommunal och SKR.

Arbetstidsnämnden kan överpröva beslutet, men man behöver inte vänta på något godkännande.
Ett beslut om undantag får tas för max ett år i taget.

Innebär det att det blir lättare för personliga assistenter att få jobba med dygnspass än för brandmän och övrig LSS-personal?

Det är omöjligt att svara på. Även undantag inom personlig assistans ska tillämpas restriktivt och först om alla andra möjligheter att bemanna är uttömda. Däremot fattas själva beslutet av kommunen, som inte behöver vänta på ett godkännande från arbetstidsnämnden. Det gör att det förmodligen kommer gå snabbare än om man behöver söka dispens.  

Inom personlig assistans är det många som jobbar något mer än 24 timmar, för att det ofta är dubbelbemanning på morgnarna och behövs tid för rapportering. Kommer det fortsätta vara möjligt?

Nej, det är max 24 timmar som gäller från och med den 1 februari 2024, om man kommit överens om det i lokala förhandlingar. Det går inte att lokalt förhandla om mer än 24 timmar.

Är jouren inräknad i de 24 timmarna?

Ja, det är den totala arbetstiden som får vara max 24 timmar och jour räknas som arbetstid i arbetstidslagen och i EU:s arbetstidsdirektiv.

Kommer det inte längre vara möjligt för brukare inom LSS att göra resor?

Jo, det finns inget förbud mot resor. Inför en resa måste arbetsgivaren försöka lösa bemanningen så att personalen får sin dygnsvila. Om det inte är möjligt går det att göra undantag så att personalen kan arbeta 24 timmar, antingen genom MBL-förhandling för personlig assistans eller genom att söka dispens för övrig LSS-verksamhet. Om resan pågår i mer än 24 timmar behöver fler följa med så att personalen kan avlösa varandra.

Gäller möjligheten för undantag inom LSS enbart resor och andra aktiviteter?

Nej, som reglerna är utformade så går det även att besluta om undantag som möjliggör dygnspass i vardagen. Det är brukarens behov som styr detta.

Vad gäller för anställda i privat vård och omsorg och personlig assistans?

De skärpningar som har gjorts av reglerna för dygnsvila gäller än så länge bara anställda i kommuner, regioner och kommunala bolag. Men kollektivavtalen också på den privata sidan förhandlas nu om för att klara EU:s krav. De privata arbetsgivarorganisationerna har sagt att de utgår från att det blir samma regler för de som jobbar privat.

Vissa inom äldreomsorgen vill kunna fortsätta jobba kvällspass följt av morgonpass, med mindre än elva timmars dygnsvila. Kommer det gå att få undantag också där?

Nej, där gäller elva timmars dygnsvila från 1 oktober. Det går att i undantagsfall gå ner till nio timmars dygnsvila. Det ska i så fall finnas särskilda skäl i verksamheter för liv, hälsa och säkerhet. Dygnsvilan får då inte kortas ner mer än till nio timmar och de timmarna ska sedan läggas på nästa dygnsvila som då blir 13 timmar.

Hur blir det om man jobbar inom ambulanssjukvård?

Regionanställda ambulanssjukvårdare omfattas inte av specialbestämmelserna som möjliggör dygnspass. Så länge man inte jobbar jour gäller elva timmars dygnsvila, med de möjligheter som finns att korta ner till nio timmar om det finns särskilda skäl. För ambulanspersonal i privata företag återstår förhandlingar.

Påverkas personal på nattöppna förskolor?

Ja, många barnskötare på ”nattis” jobbar långa pass med jour på natten. Även här måste anpassningar till de nya reglerna i avtalet göras. Avtalet gör det möjligt för dispensansökningar men även här gäller att alla andra alternativ ska vara uttömda först och det ska tillämpas restriktivt. Kompenserande vila motsvarande längden på arbetspasset måste ges direkt efter arbetspasset.

Hur blir det för de som har beredskap på schemat?

Till skillnad från jour är beredskap inte arbetstid så därför kan man ha beredskap men ändå få sin dygnsvila samtidigt. Om man däremot tvingas rycka in under beredskapstid så ska man på samma sätt som när dygnsvilan bryts på andra sätt kompenseras vid nästkommande dygnsvila med motsvarande tid man har arbetat.

Kommer EU att godkänna överenskommelsen?

Det vet man inte. EU-kommissionen kommer nu att granska kollektivavtalet med specialbestämmelserna för att avgöra om de lever upp till arbetstidsdirektivet. När besked kommer är oklart.