När kan man strejka?

SVAR: När ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt och då är strejk olovligt. Men när ett avtal gått ut men förhandlas kan facket ta till stridsåtgärder. Det sker när parterna inte kommer överens i förhandlingarna. I ett första steg varslar facket och förvarnar då om när stridsåtgärderna ska träda i kraft. Detta ska ske minst sju arbetsdagar innan de startar. Om parterna inte kommit överens till det datumet så träder den åtgärd i kraft som facket förvarnat om. Det blir till exempel övertidsblockad eller strejk.

Vilka stridsåtgärder har facket?

SVAR: Övertidsblockad betyder att den som är heltidsanställd inte får arbeta mer än den ordinarie arbetstiden. Alltså inget övertidsarbete. Mertidsblockad betyder att den som är deltidsanställd inte får arbeta mer än den ordinarie arbetstiden. Nyanställningsblockad betyder att arbetsgivaren inte får nyanställa. Inhyrningsblockad betyder att arbetsgivaren inte får anlita anställda i bemanningsföretag. Sympatiåtgärder betyder att andra fack vidtar stridsåtgärder till stöd för det facket som redan är i konflikt.

Vilka stridsåtgärder har arbetsgivaren?

SVAR: Arbetsgivaren kan vidta lockout och därmed stänga ute anställda från arbetsplatsen. Om det sker ska arbetsgivaren först lägga ett varsel till Kommunal.

Vad betyder neutralitet?

SVAR: Neutralitet betyder att medlemmar i andra fackförbund inte får utföra jobb som Kommunals medlemmar skulle ha gjort om inte konfliktåtgärderna trätt i kraft.

Kan jag få strejkersättning? 

SVAR: Ja, medlemmar i Kommunal får strejk- eller konfliktersättning. Det betyder att den som kan visa upp ett schema med arbetstider som skulle gett ob-tillägg också kan få ersättning för det. Om det till exempel blir övertidsblockad kan den som har planerad övertid även få ersättning för det.