Vi socialdemokrater gick till val på att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Nu fortsätter det arbetet i opposition.

Ulf Kristerssons regeringsförklaring och första budgetproposition visar att den nya regeringen inte tar frågorna om välfärdens finansiering och personalens villkor och förutsättningar på tillräckligt stort allvar. 

Vi socialdemokrater kommer under hösten att bjuda in fackförbund och branschorganisationer för samtal om hur vi tillsammans kan sätta press på regeringen i dessa frågor. 

Problem med rekrytering

De som arbetar i svensk hälso- och sjukvård levererar varje dag resultat i världsklass. Samtidigt har många av landets regioner och kommuner stora problem med att rekrytera och behålla bland annat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Bristen på personal leder till en sämre tillgänglighet och till längre väntetider. Det gör det dessutom svårt – på vissa platser omöjligt – att bygga ut primärvården, korta väntetiderna eller öka antalet vårdplatser. På det sättet blir personalfrågorna helt avgörande för den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling.

Måste finnas ekonomiska förutsättningar

Mot denna bakgrund är en av de viktigaste frågorna den kommande mandatperioden hur vi gör det mer attraktivt att arbeta i välfärden samtidigt som vi utbildar mer personal. Det är inte enkelt men det är ett måste. 

Det handlar om allt från de anställdas löner, arbetsmiljö, scheman och villkor till hur utbildningsplatser kan bli fler och hur vi förbättrar tillgången till verksamhetsförlagd praktik och specialisttjänstgöring. Det kräver i sin tur att regionernas och kommunernas ekonomiska förutsättningar säkras i hela landet. 

Vi bjuder in fackförbunden

Inget större grepp eller initiativ tas kring de helt avgörande frågorna gällande personalens villkor och förutsättningar. Det är tydligt att det är Sverigedemokraternas politik som har prioriterats vilket innebär att mer kraft lagts på förslag som försvårar tillvaron för utlandsfödda än för att ta itu med sjukvårdens verkliga problem. 

När vi socialdemokrater nu går i opposition har vi ett ansvar att påtala dessa brister. Vi har också ett ansvar att ta fram och presentera egna alternativa förslag.

Som ett första steg i detta arbete kommer vi nu att bjuda in fackförbund och branschorganisationer för inledande samtal om välfärdens behov och vilka reformer som är nödvändiga för att förbättra personalens villkor och förutsättningar.