Får en arbetsgivare tvinga en anställd till att medverka med foto och telefonnummer på sin hemsida?

/ Ha


SVAR: Den anställdas fotografi och arbetstelefonnummer är personuppgifter enligt GDPR (dataskyddsförordningen). Enligt GDPR kan personuppgifter behandlas efter samtycke. En arbetsgivare kan bara undantagsvis grunda sådan behandling på arbetstagares samtycke. Den ska då anses som helt frivillig. Annars får publiceringen bara ske om det är helt nödvändigt efter att arbetsgivarens intressen vägts mot den anställdas intresse av integritetsskydd. 

Normalt är det tillåtet för en arbetsgivare att på sin hemsida publicera namn på de anställda och deras arbetstelefonnummer, där­emot inte fotografier av de anställda. I normalfallet gäller alltså att om en arbetstagare säger nej till publicering av sitt fotografi så får arbets­givaren inte lägga ut fotografiet. 

Arbetstagares privata telefonnummer förfogar arbetstagaren själv över och arbetsgivaren får inte mot arbetstagarens vilja lägga ut den informationen på sin hemsida.