Kan jag sprida smitta även om jag vaccinerat mig? 

SVAR: Vaccinet ger skydd mot att bli allvarligt sjuk. Man vet ännu för lite än om man kan smitta andra efter vaccination.

Kan vård- och omsorgsanställda frångå restriktioner och slippa skyddsutrustning när de vaccinerat sig? 

SVAR: Nej, det behövs mer kunskap om smittspridning innan detta kan bli aktuellt. Därför ska vård- och omsorgspersonal fortsätta använda skyddsutrustning och följa allmänna rekommendationer.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

Jag har redan haft covid-19, behöver jag ändå vaccinera mig?

SVAR: Ja, Folkhälsomyndigheten rekommenderar att även de som haft sjukdomen vaccinerar sig eftersom det ger ett bättre skydd. Men, att ta vaccin är frivilligt. 

Hur länge finns ett skydd mot sjukdomen efter vaccinering?

SVAR: Det är inte känt hur länge vaccineffekten varar och om det finns behov av ytterligare en dos. Det behövs längre uppföljningstid av de vaccinerade för att kunna veta hur lång skyddseffekt vaccinen ger. 

Jag är rädd för biverkningar, hur ska jag tänka?

SVAR: De vaccin som används mot covid-19 har studerats noga i stora kliniska studier bestående av 30 000 – 40 000 deltagare.  Det som rapporteras till Läkemedelsverket handlar om misstänkta biverkningar. Det finns inga bevis för att för att de är orsakade av vaccinet.

Gemensamt för de dödsfall som rapporterats in (22 personer 210122) är att det är äldre personer med en eller flera grundsjukdomar. Det finns inga signaler om att det skulle föreligga ett orsakssamband mellan vaccinet och dessa dödsfall.

Var kan jag läsa mer om rapporterade biverkningar? 

SVAR: Det finns ett antal kända, mycket vanliga biverkningar – såsom huvudvärk och smärta vid injektionsstället – som drabbar flera än 1 på 10 vaccinerade. Läkemedelsverket har fått in rapporter om andra misstänkta biverkningar men det finns ännu inga bevis för att orsaken är vaccinet. Läkemedelsverket följer upp alla misstänkta biverkningar Kända biverkningar finns listade i bipacksedeln som man kan hitta bland annat på Läkemedelsverkets hemsida under Läkemedelsfakta. 

Det går också att läsa om inrapporterade misstänka biverkningar här: Inrapporterade misstänkta biverkningar | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se)

Hur vet man vad som är verkliga biverkningar av vaccinet och vad som kan bero på något annat?

SVAR: Läkemedelsverket följer upp alla misstänkta biverkningar och granskar fallen för att se om det kan finnas ett samband med vaccinet. 

Vårdpersonal och vaccin

Det har kommit flera rapporter om vård- och omsorgspersonal som inte vill ta vaccin. 

Folkhälsomyndigheten undersöker rapporterna för att få en bild av hur många det rör sig om och att ta fram riktade åtgärder för att få fler att vaccinera sig. 

Källor: Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket