Mellan 2017–2019 har Arbetsmiljöverket genomfört en nationell planerad granskning av äldreomsorgen. Den är nu klar och visar att de flesta behöver bli bättre på att ge de anställda en bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner hos cirka 200 kommunala och privata arbetsgivare vilket innebär nära 1 000 arbetsställen, både äldreboenden och hemtjänst. Av dessa har 35 fått vitesförelägganden och fem har fått stänga.

– Många upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation, säger Britt-Marie Henriksson, inspektör och projektledare för inspektionen.

Den största bristen som Arbetsmiljöverket ser är att arbetsgivare inte undersöker och bedömer om risker kan uppstå. Man följer heller inte alltid upp de åtgärder som genomförts för att se om de verkligen fungerade.

– Det finns en okunskap och rutinerna är ofta otydliga, säger Britt-Marie Henriksson.

Antalet anmälda arbetssjukdomar ligger fortfarande högt. Det är främst stress, men också muskel- och ledbesvär på grund av hög arbetstakt och tunga lyft som gör att anställda blir sjuka.

Ett annat problem är att de anställda inte tillräckligt ofta får hjälp och stöd att prioritera vilka arbetsuppgifter de ska ägna sig åt.

Det finns också brister när det gäller ”dolda” arbetsuppgifter som städning av egna lokalen, receptuttag och tvätt av kläder.

– Ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande för att personalen ska orka arbeta och för att säkra kompetensförsörjningen i framtiden, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Efter att inspektionerna har genomförts har Arbetsmiljöverket gjort återkopplingsmöten på huvudmannanivå, alltså med politiker, förvaltning och styrelse.

– Det finns ett engagemang och en vilja, men det är uppenbart att man inte är klar över vilket ansvar man faktiskt har. Det är på ledningsnivå man skapar en hållbar arbetsmiljö, säger Peter Burman, projektägare för inspektionen.

”Inga enkla jobb i äldre­omsorgen”

Arbetsmiljö

Han säger att många arbetsgivares främsta fokus är brukaren.

– Sämre arbetsmiljö för arbetstagarna blir som ett pris man får betala. Det är förödande på sikt.

Arbetsmiljön för anställda i äldreomsorgen har varit tuff i många år. Tycker du att de verktyg Arbetsmiljöverket har när det gäller att ställa krav på arbetsgivare är tillräckliga?

– Ur ett inspektionsperspektiv tycker jag att vi har de verktyg som vi behöver. Vitesförläggande är ett kraftfullt verktyg. Arbetet måste ske på arbetsplatserna och det är otroligt viktigt att arbetsgivarna genomför de åtgärder som säger till oss att de ska genomföra, säger Peter Burman.

Den 3 mars kommer Arbetsmiljöverket att träffa arbetsmarknadens parter, där Kommunal ingår, för att diskutera rapporten.

Exempel på arbetsmiljöbrister

• Arbetsgivare som har okunskap och otydliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet gör det svårt att vara delaktig och ha inflytande.
 
• Det saknas regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön. Det saknas också kontinuitet och många gånger saknas lokala skyddsombud.
 
• Arbetsgivare beskriver åtgärder utan att sedan följa upp och kontrollera om de har effekt, det gäller till exempel åtgärder mot stress och hög arbetsbelastning.
 
• Anställda får inte hjälp och stöd i att prioritera arbetsuppgifter när det är resursbrist och ont om tid.
 
• Chefer saknar stöd från arbetsgivaren i att klara sitt ledarskap. Det gäller både administration och att chefen har ansvar för allt för många anställda.
 
• Digitalisering genomförs utan att se till att personalen har digital kompetens.

Det här vill Arbetsmiljöverket åtgärda

• Arbetsgivaren ska ha tydliga rutiner för sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.
 
• De anställda ska ha kunskap om arbetet, vilka resultat som ska uppnås och hur arbete ska genomföras samt vilka risker som kan finnas.
 
• Arbetsmiljörisker ska regelbundet undersökas, bedömas, åtgärdas och följas upp.
 
• Arbetsgivaren ska se till att det finns stöd för att prioritera mellan arbetsuppgifter när det är resurs- och tidsbrist.
 
• De anställdas arbetsbelastning och risker för belastningsskador måste kontrolleras.
 
• Det måste finnas rutiner för introduktion och för kompetensutveckling. Det gäller bland annat risken för belastningsskador och annat som påverkar arbetsmiljön.

Om inspektionen

Den nationella tillsynen genomfördes mellan 2017–2019 på uppdrag av regeringen.

Totalt inspekterades 196 arbetsgivare och 1 012 arbetsställen. Av dessa fick 877 ett inspektionsmeddelande med krav, vilket är 87 procent av alla inspekterade ställen.

Arbetsmiljöverket har gett 35 vitesföreläggande och fem förbud. Förbuden handlar framför allt om hur lokalen varit utformad, till exempel bristande arbetsutrymme.

Fotnot: Här finns hela rapporten.