• Rengöringsmedel – städare med flera

Rengöringsmedel används på de flesta arbetsplatser och är en vanlig orsak till kemiska skador, luftvägsbesvär och hudsjukdomar. Forskare vid Karolinska Institutet ska nu sammanställa kunskap, kartlägga användningen av rengöringsmedel i Sverige samt granska medlens innehåll och dess hälsopåverkan. Det ska förebygga de skador och sjukdomar som medlen kan orsaka. 

Projektet pågår till och med februari 2023.

Krossat glas (genrebild).
Krossat glas (genrebild).

• Hot och våld mot skötare

Skötare och sjuksköterskor i psykiatrin är två av de yrkesgrupper som är mest utsatta för hot och våld. Veikko Pelto-Piri, medicine doktor i Region Örebro län, ska införa och utvärdera programmet Safewards på psykiatriska heldygnsavdelningar i Västra Götalandsregionen, Region Örebro län och Region Stockholm.

Safewards är ett brittiskt program som ska minska hot och våld samt göra miljön tryggare för både personal och patienter. Projektet väntas resultera i en svensk version av programmet. Forskarna ska även intervjua vårdpersonal, chefer och patienter.

Projektet pågår till och med december 2022.

Blåmärken (genrebild).

• Hot och våld mot undersköterskor

Hot och våld är ett växande arbetsmiljöproblem för bland annat undersköterskor. Jenny Jakobsson, biträdande lektor i vårdvetenskap vid Malmö universitet, ska göra en enkätstudie bland undersköterskor och sjuksköterskor för att undersöka hur de utsätts för hot och våld och hur det påverkar dem.

Eftersom hot och våld inte alltid anmäls saknas kunskap om hur vanligt det är och vad det får för konsekvenser. Forskarna ska också ta reda på vilka strategier chefer använder för att hantera hotfulla och våldsamma situationer och vilket organisatoriskt stöd som behövs. Resultaten ska landa i rekommendationer och förslag på åtgärder som på sikt ska minska ohälsa och sjukfrånvaro.

Projektet pågår till och med december 2022.

Sotare (genrebild).

• Skorstensfejares exponering för sot 

Sotare löper hög risk för cancer och hjärt-kärlsjukdomar eftersom de utsätts för polyaromatiska kolväten, PAH, som finns i sot. Håkan Tinnerberg, docent i yrkes- och miljöhygien vid Göteborgs universitet, ska undersöka sotares exponering för sot genom att mäta deras upptagning av PAH via luften och huden.

Sotarna i studien ska föra dagbok, bära ett loggande mätinstrument och lämna urinprover. I projektet ska sotarna även testa en arbetsmetod där man sotar skorstenar nedifrån, vilket kan minska exponeringen för sot. Syftet med projektet är att få kunskap om vilken utrusning som bäst skyddar sotare från PAH och vilka metoder som är lämpliga för att övervaka exponeringen.

Projektet pågår till och med december 2021.

Nattarbete.
Nattarbete (genrebild).

• Skiftarbete med natt

Det är redan känt att skiftarbete med nattarbete kan ha negativa effekter på hälsan. Men kunskap saknas om hur arbetaren själv ser på sina arbetstider. Tidigare projekt har visat att kort framförhållning och kort dygnsvila upplevs som mer problematiskt än nattskift.

Göran Kecklund, professor i psykobiologisk sömnforskning vid Stockholms universitet, ska göra nya analyser av tidigare insamlat material för att ta reda på vilka typer av scheman som upplevs bäst och vilka som innebär mest trötthet, sömnproblem, familjeproblem och ohälsa.

Jämförelser kommer att göras mellan arbetare och tjänstemän, kvinnor och män samt yngre och äldre. Tanken är att kunskapen ska kunna användas när arbetsgivare och fack skapar nya scheman. 

Projektet pågår till och med december 2021.