Kommunal har ett avtal med SKL/Sobona om omställning vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Det betalas med pengar från den gemensamma omställningsfonden. Sådana avtal är vanliga på arbetsmarknaden.

Men det som skiljer avtalet från andra omställningsavtal är att det även omfattar tillfälligt anställda och sjuka. De har samma rätt som friska fast anställda att få kompetensutveckling och stöd från fonden för att kunna hitta andra jobb när de inte kan fortsätta med jobb de redan har.

Dessutom har Kommunal och andra fack ett avtal med SKL/Sobona om kompetensutveckling innan det behöver ha gått så långt att anställda har varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist. Något liknande finns inte i någon annan bransch.

Med stöd av omställningsfonden kan arbetsgivarna i samverkan med facken klara framtida rekryteringsbehov genom att utbilda personal de redan har som anställda.

Filippa Röyta är en av dem som har fått ett fast jobb tack vare sådan utbildning.

– Jag jobbade som tillfälligt anställd barnskötare i Upplands-Bro. Sedan fick jag erbjudande om en fast tjänst. Men kommunen krävde att jag i så fall utbildade mig så att jag fick formell kompetens som barnskötare. Utbildningen betalades av arbetsgivaren, säger hon.

Men jag ångrar inte att jag gick utbildningen för att få mitt fasta jobb, hoppas att det kommer att synas på min lön också.

Filippa Röyta

Innan utbildningen startade validerades hennes kunskaper för att se vad hon redan kunde för att klara yrket.

– Vi var 40 stycken som jobbade i kommunen, och vi kom från förskolan, skolan och fritidsverksamhet. Det var stor åldersskillnad mellan oss, jag är 25 år och de äldsta omkring 50 år, berättar Filippa Röyta.

Utbildningen pågick från april till december förra året. En dag i veckan fick de träffa en lärare, resten av tiden kunde de ha webinarier, föreläsningar som deltagarna fick följa på nätet, eller ha självstudier på fritiden vid sidan av jobbet.

– Det var jobbigt, mycket tid gick åt till att plugga hemma vilket inte var lätt för jag är småbarnsförälder. Men jag ångrar inte att jag gick utbildningen för att få mitt fasta jobb, hoppas att det kommer att synas på min lön också, säger Filippa Röyta.

Personalchefen i Upplands-Bro, Ann Catrin Brattström, säger att kommunen gjorde en inventering tillsammans med facken om vilka behov som var störst när det gäller kompetensutveckling.

– Eftersom det är svårt att rekrytera förskollärare kom vi fram till att det är bra att ha utbildade barnskötare för att höja kvaliteteten i barnomsorgen.

Därför startades den utbildning Filippa Röyta erbjöds att delta i. Men den hade inte blivit av utan pengar från omställningsfonden.

– Nej, tyvärr inte. De pengarna har vi inte, säger Ann Catrin Brattström.

Upplands Bro överväger nu att på nytt söka pengar till kompetensutveckling för dem som arbetar med vård och omsorg för sjuka och äldre.

Ann Catrin Brattström ser inga nackdelar med att omställningsavtalet också omfattar tillfälligt anställda och sjuka.

– Nej, det är tvärtom mycket bra. I synnerhet är det bra för de långtidssjukskrivna, säger hon.

Lenita Granlund.

Avtalet om kompetenshöjning för anställda har funnits sedan 2016. Nu utvärderas det av parterna men Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund säger redan nu att hon är mycket nöjd med hur avtalet har fungerat.

– Det blev som vi hoppades på. Våra medlemmar har fått ökade möjligheter till kompetensutveckling, förklarar hon.

I de projekt som omställningsfonden har beviljat pengar till är det Kommunals yrkesgrupper som har fått de största insatserna.

Listan toppas av projekt riktade till vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare och vårdare.

Men även lokalvårdare/städare, elevassistenter, personliga assistenter, måltidspersonal, park/trädgårdsarbetare, fastighetsskötare, vaktmästare, skötare, kockar och brandmän har fått kompetensutveckling med pengar från omställningsfonden.

För att få detta avtal gick Kommunal och de andra facken med på förändrade turordningsregler. Dessa ska tillämpas vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Tidigare gällde att en förvaltning i en kommun var en turordningskrets. Om det till exempel uppstod arbetsbrist inom förskolor skulle all berörd personal vid alla förskolor i förvaltningen sättas upp på en turordningslista där de med kortast anställningstid fick gå först.

Det nya avtalet ger arbetsgivaren i en motsvarande situation rätt att bara välja ut tre av förskolorna inom förvaltningen där en gemensam turordningslista ska sättas upp. Kommunal och de andra facken har då vetorätt mot vilka förskolor som tas med.

Lenita Granlund säger att eftergiften med ändrade turordningsregler inte har betytt något i praktiken.

– Vi har aldrig arbetsbrist i kommunerna. Så den här förändringen har inte haft någon betydelse för oss, säger hon.

Vi vill se om det går att utöka möjligheterna till kompetensutveckling och att fler kan få del av den.

Lenita Granlund

Som ett led i utvärderingen av avtalet om kompetensutveckling för anställda ska fack och arbetsgivare inom ett par veckor enas om en avsiktsförklaring om hur omställningsavtalet kan förbättras.

Tanken är att då ska försöket med kompetensutveckling för anställda bli en permanent del av omställningsavtalet.

Lenita Granlund kan inte nu säga vad Kommunal kommer att kräva i dessa förhandlingar.

– Vi får se vad vi kommer fram till i utvärderingen av det försök som nu pågår. Men vi vill se om det går att utöka möjligheterna till kompetensutveckling och att fler kan få del av den, säger hon.

SKL:s förhandlingschef Nicklas Lindahl vill också avvakta utvärderingen innan han presenterar konkreta krav på förändringar i avtalet.

– Men vi vill förstärka och utveckla möjligheten till omställning och kompetensutveckling, säger han.

Men SKL/Sobona kommer inte att kräva några utökade möjligheter till avsteg från turordningsreglerna i LAS vid uppsägning.

– Nej, vi har inte det behovet. Vi är nöjda med den förändring som vi redan har kommit överens om, säger han.

Svenskt Näringsliv förhandlar nu med LO och de privata tjänstemannafacken om ändrade uppsägningsregler i utbyte mot ökade satsningar på kompetensutveckling som också ska kunna omfatta tillfälligt anställda och sjuka.

Lenita Granlund tycker att parterna i dessa förhandlingar borde titta på omställningsavtalet som Kommunal har med SKL/Sobona.

– Det kan ge dem inspiration att hitta bra lösningar, säger hon.

Niclas Lindahl håller med, även om han betonar att varje bransch behöver hitta lösningar som är anpassade efter just deras behov och förutsättningar.

– Det görs bäst i kollektivavtal, säger han med tydlig anspelning till den utredning regeringen har tillsatt om att genom lagstiftning förändra arbetsrätten och möjligheten till kompetensutveckling.

 

Fotnot: Granskningen av villkoren för tillfälligt anställda är ett samarbete mellan Kommunalarbetaren och Arbetet, som båda ingår i LO Mediehus.

Mer om avtalen

  • Omställningsavtalet som gäller vid arbetsbrist gäller mellan SKL/Sobona och Kommunal samt de andra facken inom kommuner och regioner (landsting).
  • Avtalet om kompetensutveckling utan att det är arbetsbrist gäller mellan SKL/Sobona och Kommunal samt de andra facken inom kommuner och regioner (landsting), med undantag av lärarfacken.
  • SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, är en intresse- och arbetsgivareorganisation för landets kommuner och regioner (landsting). Sobona är de kommunala företagens arbetsgivareorganisation, en sammanslagning av Pacta och KFS.