I dag presenterade Svenskt Näringsliv sina krav på en förändrad arbetsrätt, dels i DN debatt och dels vid en pressträff där förslagen utvecklades ytterligare. Huvuddragen i kraven är kända sedan tidigare.

Det samlade förslaget på en ny modell för ”flexibilitet och trygghet i arbetslivet” lämnades förra veckan över till LO i de förhandlingar som pågår mellan parterna om att se över anställningsskyddet.

Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv, säger att LO ännu inte har reagerat på förslaget.

Frågan är då varför Svenskt Näringsliv i dag gör dessa utspel i media?

Lenita Granlund och Torbjörn Johansson.

Förändringar av las

”Skulle göra folk helt rättslösa”

Nyheter

Peter Jeppsson förnekar att det beror på att samtalen med LO går så trögt att arbetsgivarna hoppas att utspelet ska sätta ytterligare press på facket i förhandlingarna.

Han förnekar också att utspelet beror på att Svenskt Näringsliv vill sätta press på regeringen, som i överenskommelsen med C och L har enats om att lagstifta om en förändrad arbetsrätt om fack och arbetsgivare inte kan enas.

Men han erkänner att Svenskt Näringsliv känner en viss oro över att direktiven till den utredning regeringen snart ska tillsätta om arbetsrätten inte är tillräckligt ”vass”, som han uttrycker det.

– Det räcker inte med att se över turordningsreglerna. Utredningen måste ta ett helhetsgrepp för att föreslå de förändringar som är nödvändiga.

Även om Peter Jeppsson vill att arbetsgivare och fack ska enas om dessa förändringar tycker han att det är bra att politikerna finns där i bakgrunden och hotar med lagstiftning om förhandlingarna mellan parterna inte blir som Svenskt Näringsliv hoppas på.

– Det sätter en press i förhandlingarna som är bra, säger han.

Svenskt Näringsliv menar att synen på anställningsskydd i grunden måste förändras, från trygghet i anställningen till trygghet i omställning.

Denna förändring måste enligt Svenskt Näringsliv genomföras inom fem områden:

• I grunden ett helt annat anställningsskydd. Det bygger på fri uppsägningsrätt, arbetsgivaren ska när som helst och utan motivering kunna säga upp en anställd.

Då försvinner turordningsregler, omplaceringsskyldighet, företrädesrätt utan återanställning, samt utköpsparagrafen som talar om hur mycket det kostar för arbetsgivaren att säga upp någon när saklig grund saknas.

Svenskt Näringsliv menar att det är tillräckligt med de förbud mot uppsägningar som finns i diskrimineringslagstiftning och förtroendemannalagen. Att det är mycket svårt att i Arbetsdomstolen för den anställde att få rätt i tvister om dessa lagar tycker inte Peter Jeppsson är ett problem.

– Jag tror inte att det är fel på dessa lagar eller Arbetsdomstolens tolkningar av dem, det kan snarare vara fel mål som har hamnat i domstolen, säger han.

För att ge äldre arbetstagare ett starkare skydd kan Svenskt Näringsliv tänka sig att införa en ersättning vid uppsägning som blir större ju längre personen har varit anställd.

• En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Den kan ha ett högre tak för ersättning jämfört med i dag, men ersättningen ska trappas ned efter en tid. Svenskt Näringsliv ser gärna att administrationen av a-kassorna tas ifrån facken och blir statlig.

– Men det kan vi tänka oss att resonera om, säger Peter Jeppsson.

• En specialiserad Arbetsförmedling. Svenskt Näringsliv stöder förslagen att Arbetsförmedlingen får fokus på myndighetsutövning och att förmedling av lediga arbeten tas över av privata aktörer, inklusive de omställningsföretag som fack och arbetsgivare har tillsammans för att stötta personer som sägs upp.

• Effektiva omställningsförsäkringar. Svenskt Näringsliv kan tänka sig att rätten till omställning, det vill säga möjlighet till kompetensutveckling och hjälp med att hitta nya arbeten, utökas till att också gälla visstidsanställda och de som är så sjuka att de inte klarar av de jobb de redan har. Detta är ju något som LO också krävde när de begärde förhandlingar med Svenskt Näringsliv om anställningstryggheten.

• Stärkta förutsättningar för kompetensutveckling. För att öka företagens intresse av kompetensutveckling föreslår Svenskt Näringsliv att kostnaderna för detta ska vara avdragsgilla.