Vad är en kränkning?

  • Det är förbjudet för personal i förskolan att kränka ett barn. Det säger både skollagen och diskrimineringslagen.
  • Kränkande behandling är när personal kränker ett barns värdighet. Det kan handla både om fysisk handling, som att dra barnet hårt i armen. Men det kan också vara att tala nedsättande till barnet. Trakasserier eller sexuella övergrepp är också kränkningar.
Förskolor är skyldiga att anmäla när barn kränks i förskolan.

Kränkningar i förskolan

Få anmäler när barn kränks

Nyheter

Du har skyldighet att anmäla

  • Anställda i förskolan som blir vittne till eller får kännedom om att ett barn kränks, är enligt skollagen skyldig att anmäla det till sin chef. Skyldigheten att anmäla gäller alla anställda i förskolan, även måltidspersonal och städare.
  • Förskolechefen måste i sin tur anmäla händelsen till huvudmannen, som är skyldig att skyndsamt göra en utredning.
  • Skyldigheten att anmäla och utreda gäller alla situationer där barn upplever sig ha blivit kränkta, även om det inte är bevisat att det har skett. Det räcker alltså med en misstanke om kränkning för att det ska göras en anmälan och en utredning.
  • Man kan också anmäla direkt till Barn- och elevombudet, Beo, på Skolinspektionen. Anmälan går att göra anonymt, men det är bra om Beo kan kontakta den som anmält för att få mer uppgifter om vad som hänt.
  • Beo utreder både om det skett en kräkning och om förskolan och huvudmannen har levt upp till skollagens krav på att motverka kränkningar.

Kränkningar i förskolan

Så många kränkningar anmäldes i din kommun

Nyheter

Vilka straff kan personalen få?

  • Det är vanligt att den personal som har anmälts blir avstängd under tiden händelsen utreds. Om det kan bevisas att ett barn har kränkts blir den anställde ofta omplacerad till en annan avdelning eller förskola. Personen kan också tvingas sluta. Det framgår av de fall som KA har granskat.
  • Om kränkningen anses mycket allvarlig kan det göras en prövning av om personen är olämplig för sitt yrke. Det prövas då av Lärarnas ansvarsnämnd, som bara utreder legitimerad personal, alltså inte barnskötare.

Källa: Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen, DO.