När kvinnor för ett år sedan under hashtagen #metoo vittnade om sexuella trakasserier stod det samtidigt klart att skyddsombuden saknade verktyg för att hantera trakasserierna. Skälet var att detta inte togs upp på utbildningar för fackliga ombud och chefer.

Detta trots att arbetsgivare är skyldiga att förebygga och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen i samverkan med arbetstagarna.

Nu har Prevent, där LO, PTK och Svenskt Näringsliv ingår, tagit fram verktyg som ska testas nu i oktober för att sedan lanseras på en egen webbadress i början av november. Målgruppen är chefer och skyddsombud. Checklistan ska visa om arbetsplatsen har rutiner för att följa både arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen.

Samtidigt finns en enkät som speglar checklistan som ska skickas till medarbetarna för att undersöka hur kända rutinerna är och om det finns riskområden.

– Checklistan och enkäten tillsammans är tänkta att använda om ett underlag för en handlingsplan, säger Lisa Rönnbäck, projektledare, Prevent.