SVAR: Det beror på. Om det är kommunen som står för omvårdnaden av din mamma gäller principen i tryckfrihetsförordningen om allmän handlings offentlighet, offentlighetsprincipen. Schemat är en handling som är upprättad inom kommunen och handlingar som inte omfattas av sekretess är offentliga. Kommunen ska lämna ut dem på begäran. Vad som är sekretessbelagt regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Enligt min mening finns det normalt sett inte skäl att sekretessbelägga ett arbetsschema med endast namn på de anställda. Om någon begär att en handling ska lämnas ut ska kommunen pröva detta skyndsamt. Om kommunen avslår begäran kan det beslutet överklagas till förvaltningsdomstol. Vad jag sagt om kommunen gäller också aktiebolag, där kommunen äger mer än hälften av aktierna. Om din mamma tas om hand av ett privatägt företag gäller däremot inte offentlighetsprincipen. 
/Annett Olofsson