Nacka är bara en av många kommuner som överlåter allt mer av välfärdstjänsterna på privata företag och ansvaret för kvalitetskontrollen på medborgarna själva. Sigmund Wivesson, utredare hos Kommunal, menar att demokratin urgröps när politikerna lämnar ifrån sig ansvaret. Och samma uppfattning framför de båda statsvetarna Paula Blomqvist och Bo Rothstein i den nyutkomna boken Välfärdsstatens nya ansikte (Agora).

DE UNDERÖKER privatiseringens effekter för vården och skolan inom de ”kvasimarknader” som uppstår när man privatiserar med skattepengar.
Går det att få valfrihet i offentlig sektor — utan att kränka jämlikheten? undrar de och svarar: Jo… Men där är vi inte idag. För valfrihet handlar inte bara om effektivitet, utan i lika hög grad om demokrati. Deras studie visar på risker med valfriheten, särskilt i skolan. När de välutbildades barn byter kan det skapas negativa spiraler som riskerar att undergräva principen om jämlikhet och förstärka den segregering som boendet utgör. I vården finns inte samma hot. Där handlar det mer om var gränsen ska gå mellan offentligt betald vård och den vård man betalar själv via försäkringar.

RUNT 7-10 PROCENT byter skola, ännu färre i vården. ”Bytarna” är främst städernas välutbildade medelklass.

Valfrihet används alltså sällan — men har ett starkt stöd hos svenska folket, menar författarna, och marknadsinslag kan medföra ökad lyhördhet för medborgarnas krav, anser de.

I grundlagen finns inget hinder för att överlåta offentliga uppgifter till privata aktörer.

Men då måste medborgarnas makt öka och avarterna i systemet minska, säger statsvetarna, som hittar hjälpen i grundlagen. Privatisering av offentliga uppgifter får inte kränka demokratins grundnorm, den politiska jämlikheten. Demokratins värden måste gälla alla som utför offentliga uppgifter. Idag bryter vi mot grundlagen — och vi gör det mer än tidigare, säger Rothstein.

ANVÄND Regeringsformens paragraf 1:9,! anbefaller han, och citerar: ”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet.”

Med demokratin som utgångspunkt kanske valfrihet kan bli en verklig välfärdsreform. Då kan vi medborgare bli myndiga på riktigt.
Men dit är vägen lång, det visar exemplet Nacka.