Den nya myndigheten har som övergripande mål att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.

Arbetsmiljöverket kommer att fungera som Yrkesinspektionen gjorde förut, det vill säga se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagarna efterlevs. Man kommer att göra såväl opåkallade inspektioner som inspektioner efter anmälan från skyddsombud. Arbetsgivarens ansvar är också detsamma som förut.

Arbetarskyddsstyrelsen var tidigare en överordnad myndighet som man överklagade till, nu överklagar man Arbetsmiljöverkets beslut direkt till regeringen.

Med en enda myndighet hoppas man kunna använda den samlade kompetensen hos de tio distrikten bättre.

— Det blir en större flexibilitet när det gäller att angripa nya arbetsmiljöproblem som dyker upp, säger Catarina Edgar, pressekreterare på Arbetsmiljöverket.