Undersökningen av olika besvär av trafikbuller gjordes i Sollentuna 1997 av enheten Miljömedicin inom Stockholms läns landsting. Av 1000 tillfrågade personer svarade 667 på en enkät som analyserades tillsammans med uppmätta bullervnivårer på de aktuella adresserna.

Det visade sig att av dem som exponerades för buller över 50 decibel upplevde drygt 40 procent besvär ofta eller ibland. Av personer som utsattes för buller under 50 decibel hade 11,5 procent motsvarande besvär. Sömnstörningar förekom hos 24,6 procent av de högexponerade och 12 procent av de lågexponerade.

Drygt 16 procent av de högexponerade hade högt blodtryck jämfört med drygt åtta procent av de lågexponerade. Då hade hänsyn tagits till andra riskfaktorer för högt blodtryck som rökning, ålder, kön och utbildning.
Sambandet mellan trafikbuller och högt blodtryck varx särskilt tydligt hos kvinnor som bott länge i en bostad som är utsatt för trafikbuller över 50 decibel.

Läs rapporten på www.sll.se/miljomedicin