2003-manifestet har några år på nacken, men dess radikalitet består. Här finns, förutom det mest välkända målet om att ingen kommunalare ska vara arbetslös 2003, även tankarna om fackförbundet som en lärande organisation.

Det handlar om att se individer, om möjlighet till självförverkligande, om andra värden med facket än enbart materiella, kort sagt ett annorlunda förbund som kan vara med och förbättra den enskildes livschanser och samtidigt erbjuda aktivt deltagande och egen handlingskraft.

EN SÅDAN KURSÄNDRING är nödvändig för att bryta den onda spiral av vanmakt, inlärd passivitet, misstro mot fackförening och andra institutioner som idag kännetecknar många medlemmars inställning till Kommunal och därmed hindrar förverkligandet av 2003. Det fastslår fyra forskare i Växjö som på förbundets uppdrag analyserat hur de värderingar som 2003 representerar nått ut i organisationen.

De ser ett mönster av både goda och onda spiraler, där de senare föder vanmakt, avståndstagande och passivitet. Det finns för många dystra tystnadsspiraler i Kommunal, anser forskarna. De hindrar det tänkande, den ideologi som 2003 representerar.

Därmed finns det största hotet mot Kommunal i förbundet självt, eftersom orsakerna till de onda spiralerna ligger i den dominerande kulturen, förhandlingskulturen. Den kännetecknas bland annat av likhet, stabilitet, förtroende, avtal, anpassning, information, tradition och slutenhet.

VÄRDENA ÄR SJÄLVFALLET viktiga för en intresseorganisation men de styr samtidigt mot stark hierarki, formella mönster och en speciell typ av maktfördelning som ökar risken för passivitet. När den härskar föds tystnadsspiraler. Och förhandlingskulturen dominerar i Kommunal, både i verksamheten och kommunalarnas sätt att tänka, menar Växjöforskarna.

Motvikten är kommunikationskulturen med samtal, olikhet, personlig identitet, öppenhet, förnyelse, ifrågasättande och deltagande. Den föder goda spiraler och denna andra kultur gestaltas i projekt 2003. Där skapas helt nya maktmönster, nerifrån och upp. Kulturen trivs i nära nätverk av syföreningstyp. I kommunikationskulturen kan tusen blommor få blomma, vilket anstränger en organisation till det yttersta. Men den utmaningen är nödvändig om 2003-arbetet ska bli verklighet — och om det oförlösta engagemanget hos medlemmarna ska kunna tas tillvara.

FORSKARNA SKRIVER: ”Vi finner ingen större risk för att det Kommunal uppnått skulle äventyras av att man lät en ny kultur växa fram vid sidan av den gamla, snarare ligger den stora faran i att inte tillåta framväxten.”

Fler symöten och färre förhandlingar är ett annat sätt att uttrycka saken.