Av 2 236 personer i åldrarna 16-74 år uppgav 41 procent att de ofta eller alltid besvärades av andras rök på restauranter och kaféer. 50 procent besvärades ibland.

Av dem som går på restaurant någon gång per månad vill 53 procent sitta rökfritt, för 34 procent spelade det ingen roll och 8 procent ville röka.
91procent tyckte att det var särskilt angeläget att daghem, skolor och andra miljöer där barn och ungdom vistas är rökfria.

Betydligt färre hade problem med rök i hemmiljön, hos släkt och vänner och på arbetsplatsen.

I USA har fyra delstater och 200 kommuner infört rökförbud på restauranter. Genom att jämföra momsinbetalningar före och efter förbudet har man kunnat konstatera att restaranternas omsättning i de flesta fall har ökat.

Paul Nordgren på Folkhälsoinstitutet tycker att de anställdas arbetsmiljö har kommit bort i debatten när man diskuterar rökfritt på restaurant.

— Cigarettrök innehåller bland annat ett par kemiska ämnen som annars är totalförbjudna i arbetsmiljöer. Att rökning alls kan förekomma i serveringar, beror på att man här låter bli att tillämpa arbetsmiljölagstiftningen. Likaså gäller de anställdas rätt till rökfri arbetsmiljö endast i kök och personalutrymmen, inte i serveringslokalen. I USA har ett par studier visat att de anställdas hälsa förbättras mätbart efter att man infört rökfri miljö, säger Paul Nordgren.