Ylva Thörn ser rapporten som ett underlag för hur man kan utveckla den kommunala verksamheten.

Rapporten är gjord i två delar. I den ena har 500 slumpvis utvalda undersköterskor och vårdbiträden över hela landet fått svara på frågor om trivsel i arbetet och uppfattningar om ledarskap och vårdkvalitet. Hälften är anställda i privat äldreomsorg och hälften i offentlig. Av de kommunalanställda är en dryg fjärdedel under 34 år mot knappt hälften bland de privatanställda.

Liksom i en liknande undersökning 1998 visar denna att människor trivs med att jobba i äldrevården. Men man trivs något bättre i privat vård jämfört med offentlig.

Ledarskapet på arbetsplatsen får sämre betyg i kommunen. Likaså möjligheten att ge tillräcklig tid åt de boende.

Lönen är det undersköterskor och vårdbiträden trivs sämst med. På en skala från 1-7 ger de kommunalt anställda lönen betyget 2,4, de privatanställda ger 3,4. Ingen annan fråga får så låga poäng.

Närmast kommer möjligheten till karriärutveckling med 3, 0 respektive 3,3 för privatanställda.

Högsta poäng, 5, 7 och 6, 0 får möjligheten att ta egna initiativ i arbetet. De anställda ger också höga poäng till den vård som bjuds på deras arbetsplats: 5,4 för kommunal vård och 5,9 för privat.

— De möjligheter man har på arbetsplatsen avgör om man trivs eller inte. Sen spelar offentlig eller privat mindre roll, kommenterar Elisabeth Brolin, ombudsman i Kommunal.

I den andra rapportdelen har intervjuer gjorts i fyra kommuner med ett tjugotal arbetsgivare och vårdansvariga och nio företrädare för myndigheter, forskare och patientföreträdare. Frågorna har bland annat handlat om synen på rekrytering och arbetsledning.

Det visar sig att kommunerna är dåliga på att definiera vårdkvalitet. Vid upphandling av äldrevård använder de sig av samma metod som när de köper exempelvis snöskottning.

— Det finns ingen strukturerad tanke om kompetensutveckling.

Man vet inte vad man vill ha och varför. Kommunerna lever på att utnyttja en lojal personal som alltid ställer upp, säger Elisabeth Brolin.

Ylva Thörn anser att det är alarmerande att den kommunala arbetsgivaren inte tror på sin egen verksamhet.

— Det blir svårt att klara vården om vi inte kan ändra den trenden, säger hon.

Hon ser det som en stor utmaning att stärka äldreomsorgen i framtiden. Lönerna måste upp och unga erbjudas fast anställning direkt efter gymnasiets omvårdnadsprogram.

— Vi vill använda undersökningen till att visa arbetsgivaren att så här ser det ut och det måste bli bättre, sade Ylva Thörn.