Kvinnliga arbetsledare tycker att de har svårare än männen att påverka sina arbetstider. De anser också att de oftare än manliga arbetsledare är utsatta för våld och hot. Detta gäller särskilt inom vård- och omsorg.

Männen upplevde inte att de var mer utsatta för våld och hot än män i icke arbetsledande ställning.

41 procent av de kvinnliga och 34 procent av de manliga arbetsledarna kände olust inför att gå till jobbet minst två dagar per månad.

Undersökningen som bygger på material från Arbetsmiljöundersökningen från 1997 visar att fler arbetsledare än andra arbetstagare arbetar övertid och hoppar över luncher. En större andel arbetsledare är också indragna i konflikter och bråk med chefer och arbetskamrater.

Eftergymnasial utbildning är vanligare bland arbetsledare än bland övriga sysselsatta. Över hälften av kvinnorna och en tredjedel av männen hade eftergymnasial utbildning.
Bland dem som inte är arbetsledare är motsvarande andelar 23 respektive 20 procent.