För flera år sedan hade Socialstyrelsen regler om hur mycket personal som krävdes för ett visst antal barn på dagis. Men dessa togs bort i slutet av 70-talet eftersom de ansågs inkräkta på den kommunala självbestämmanderätten.

Man får gå till arbetsmiljölagen, som anger förutsättningar för hur man skall kunna arbeta och undvika ohälsa. Arbetarskyddsstyrelsen har tillsyn över arbetsmiljön. Om förhållandena är oacceptabla, kontakta ditt skyddsombud på jobbet. Han eller hon kan gå vidare med frågan. Det har faktiskt hänt att sjukhus som brutit mot reglerna fått betala vite.