• ”När Du får hemvård ska Du få hjälp i den omfattning och till det innehåll som Du beviljats.

  Hjälpen ska baseras på en individuell bedömning och vara anpassad till dina behov och förutsättningar. Planeringen ska ske tillsammans med dig. Vår uppgift är att ge den hjälp Du behöver, men i lika hög grad hjälpa dig att klara dig själv i så stor omfattning som möjligt.

  Om hjälp med städning uteblivit på grund av personalbrist eller omprioritering, garanterar vi att Du inom tre vardagar eller enligt överenskommelse erhåller den uteblivna hjälpen.”

 • ”När Du ansöker om hemvård ska Du få skriftligt besked så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Din ansökan kommer att behandlas enligt gällande lagstiftning och på ett professionellt sätt.

  Du skall kunna bo kvar i ditt hem och vara trygg med den hjälp Du får. Vid bedömning av hjälpen ska vi ta tillvara, utveckla och stärka din förmåga att klara dig själv.

  Om du inte har fått skriftligt besked inom 14 dagar, ska vi informera dig om orsaken till dröjsmålet och om när Du kan förväntas på ett besked.”

 • ”Du ska bli informerad i förväg om vem som kommer till ditt hem. Personalen ska veta hur, när och vilken hjälp som ska utföras.
  Om mer än sex vårdbiträden/undersköterskor blir involverade i din planerade hjälp, under en tremånadersperiod, vardagar mellan 8.00-17.00, ska Du kompenseras genom en reducering av hemvårdsavgiften med 100 kronor nästkommande månad.”
 • ”När Du får hemvård ska Du få hjälp på avtalad tid.

  Hjälpen ska ges på tider som passar dig. Avtalade tider ska hållas för att Du ska kunna planera din dag. Om du är förhindrad att vara hemma på den avtalade tiden vill vi att Du meddelar oss i förväg. Om vi från vår sida blir försenade ska vi ringa i förväg och meddela detta.

  Blir vi mer än 30 minuter försenade ska Du kompenseras genom en reducering av hemvårdsavgiften med 50 kronor nästkommande månad.”

 • ”När Du får hemvård utses ett vårdbiträde eller undersköterska som din kontaktperson. Kontaktpersonen skall kontinuerligt ge dig stöd och hjälp i enlighet med innehållet i din arbetsplan.

  Du ska känna dig nöjd med såväl den hjälp Du får som sättet den ges på.
  Om du inte skulle vara nöjd med din kontaktperson har Du rätt att byta.”

 • ”När Du får hemvård ska Du bemötas vänligt och korrekt. Vårt förhållningssätt ska präglas av respekt för din personliga integritet.
  Du har rätt att möta yrkeskunnig och professionell personal som tar hänsyn till dig som person. All personal har tystnadsplikt. Det innebär att allt Du berättar i förtroende för vår personal stannar er emellan.
  Om Du blivit dåligt bemött, ska Du inom en vecka efter din anmälan få en skriftlig ursäkt av oss.”