– Tidigare har arbetsgivarna slentrianmässigt kunnat störa medlemmarnas rätt till dygnsvila. Nu finns i stället tydliga skrivningar så att arbetsgivarna inte längre kan skarva med arbetstidsförläggningen, säger Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog, enligt ett pressmeddelande från Kommunal.

De största förändringarna

  • 11 timmars dygnsvila, gäller. Det förtydligas i avtalet.
  • I undantagsfall kan dygnsvila förkortas till nio timmar men då krävs kompensation direkt vid nästa dygnsvila. Nio timmars dygnsvila ska alltså följas av 13 timmars dygnsvila. Avtalet ger i dag möjligheter till endast nio timmars dygnsvila under en längre period.
  • Schemaläggning med dygnspass tillåts inte. I verksamheter som sjukvård kan arbetspass med högst 20 timmars arbetspass tillåtas i undantagsfall men då ska vilan som följer motsvara den sammanlagda arbetstiden. Grunden är att arbete och vila ska förläggas växelvis.
  • Ryggpass där kvälls följs av morgonpass på schemat kommer endast tillåtas om det finns särskilda skäl för det.

EU-kommissionen har kommit med skarp kritik mot Sverige för att det finns kollektivavtal där man inte tar tillräcklig hänsyn till arbetstidsdirektivets regler om dygnsvila. Regeringen gav parterna i uppdrag att lösa den här frågan. Och nu är Kommunal överens om grunderna för detta med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Sobona.

– Det är en självklarhet att kollektivavtalet behöver vara förenligt med direktivet, säger Joakim Larsson (M), ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, enligt SKR:s pressmeddelande.

Det kommer fortfarande finnas möjlighet till undantag i till exempel sjukvård, eller som det heter enligt direktivet i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet.

Inte klart med bilaga J

Även verksamheter med jour påverkas. Arbetspass och jourpass kan endast förläggas i direkt anslutning till varandra i undantagsfall om det föreligger särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet, skriver SKR på sin hemsida.

Samtidigt är man inte helt klara med vilka regler kring jour och dygnsvila som ska gälla framöver. Bilaga J och räddningstjänstens Bilaga R är inte omförhandlade ännu, utan kommer att ses över av Kommunal och SKR/Sobona.

Vid oförutsedda händelser som arbetsgivaren inte kunnat förutse kan dygnsvilan bli kortare än 11 timmar tillfälligtvis.

Fram till den 1 oktober nästa år kommer ett arbetstidsråd och en arbetstidsnämnd, bestående av företrädare för Kommunal och SKR inrättas som stöd till arbetsgivare och fack lokalt.

Oklart med andra avtal

Den nya överenskommelsen kan komma att ställa till det ännu mer inom vård och omsorg, där det redan i dag är svårt att få ihop schemaläggningen på ett vettigt sätt.

– På vilket sätt alla scheman, i alla kommunala och regionala verksamheter runt om i hela landet, kommer att behöva förändras och justeras för att följa reglerna går i dagsläget inte att överblicka, skriver Kommunal på sin hemsida.

Det är än så länge oklart hur det blir med andra avtal där undantag för dygnsvilan finns. Det finns inga pågående förhandlingar med andra arbetsgivarorganisationer i frågan. 

– Hur frågan kommer hanteras framöver i de olika avtalen är för tidigt att uttala sig om, skriver Kommunals pressavdelning i ett mejl till KA.