I dag inleds WorldPride-veckan i Malmö och Köpenhamn. Under en dryg vecka lyfts frågor som rör acceptans, utanförskap, och allas rätt att vara den en är.

Hösten 2020 skickade Kommunal Skånes grupp för jämställdhet och mångfald ut en enkät till medlemmarna i Kommunal avdelning Skåne. Enkäten handlade om frågor som rör jämställdhet och mångfald och så många som 15 procent svarade att de inte känner sig accepterad på sin arbetsplats. När vi ställde frågan varför, fick vi svar som att det är svårt att vara HBTQIA+ person och att synpunkter kring homosexualitet på arbetsplatsen tystas ner istället för att arbetsplatsen aktivt jobbar med frågorna för att sträva efter acceptans och allas välmående.

Det ska ses i ljuset av att de svenska HBTQIA+-rättigheterna anses vara några av de mest progressiva i hela världen. Vi behöver skydda de rättigheterna. Tillsammans.

Det är sorgligt att vi i Sverige, 2021, inte accepterar alla för precis den en är.

Vi blir förbannade att år 2021 får vi fortfarande inte vara oss själva!  Att alla inte kan visa sin kärlek öppet. Att det förekommer både direkt och indirekt diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könstillhörighet.  Att det råder en tystnadskultur där vi inte vågar prata om dessa frågor på jobbet, i samhället och i privatlivet. Att jargonger på arbetsplatser fortfarande lämnas ifrågasatta. Att HBTQIA+ personer inte kan vara öppna med sin identitet utan att riskera kränkningar och trakasserier.

Det är sorgligt att vi i Sverige, 2021, inte accepterar alla för precis den en är. Här har arbetsgivaren enligt lag skyldighet att aktivt arbeta med dessa frågor. Och det är inte fritt valt arbete!

Hur kan vi tillåta att år 2021, 15 procent inte känner sig accepterade på sin arbetsplats?

Varför kan vi inte se människors olikheter och erfarenheter som en styrka och ta tillvara detta istället?

Vi måste börja prata om acceptans. Vi behöver dissekera våra fördomar. Ifrågasätta dem. Och vi måste börja med oss själva!

I ett inkluderande samhälle finns det utrymme för alla människor på jämlika villkor, oavsett kön, könsöverskridande identitet, ålder, bakgrund, trosuppfattning, funktionsvariation eller sexuella läggning.

Vi på Kommunal avdelning Skåne arbetar för att bidra med vår kunskap. Hösten 2019 startade Kommunal avdelning Skåne ett aktivt arbete för jämställdhet och mångfald. Vi vill göra skillnad!  Alla ska kunna uppleva trygghet! Vi är alla olika och var av en av oss är unik, tillvarata detta, se möjligheter!

Vi lovar att göra allt vi kan för att hjälpa medlemmarna i Kommunal Skåne att känna att de kan gå till sina arbetsplatser och vara precis dem de är utan förbehåll!

Så har rättigheterna ändrats

1944 samkönad sexuell aktivitet avkriminaliseras

1978 jämställd sexuell myndighetsålder

1994 lagen om registrerat partnerskap

2003 tillåtet för samkönade par att adoptera

2009 Lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet

2009 tillåtet med samkönade äktenskap