I slutet av förra året anslöt sig Kommunal och IF Metall till överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK om en ny arbetsrätt.

Regeringen, C och L har nu enats om att låta tre arbetsgrupper titta på hur överenskommelsen kan omvandlas till lag.

På utredningssvenska kallas arbetsgrupperna för bokstavsutredningar. Det betyder att arbetsgrupperna inte har statusen som vanliga utredningar utan ska vara ett stöd i departementens interna arbete i en specifik fråga.

De tre bokstavsutredningarna ska titta på:

  • anställningsskydd och a-kassefrågor.
  • en ny offentlig omställningsorganisation som ska erbjuda grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
  • ett nytt parallellt offentligt studiestöd.

Bokstavsutredarna ska vara klara med sitt arbete den 15 maj. Till dem knyts arbetsgrupper med företrädare för de fack och arbetsgivare som står bakom överenskommelsen. Svenskt Näringsliv och PTK får var sin plats i respektive arbetsgrupp medan Kommunal och IF Metall får dela på en plats i varje grupp.

LO och övriga LO-förbund får inte något motsvarande inflytande eftersom de sagt nej till överenskommelsen.

Men bokstavsutredningarna ska föra dialog med LO och andra parter på arbetsmarknaden liksom med företrädare för små och medelstora företag som saknar kollektivavtal och inte är med i Svenskt Näringsliv.

De förslag som senare presenteras ska senare skickas ut på remiss där fack, arbetsgivare och andra kan komma med synpunkter.Tanken är att regeringen, C och L efter remissrundan ska lägga förslag som kan antas i riksdagen för att börja gälla till sommaren 2022.