All respekt för pågående pandemi. Men nu tänker Förskoleupproret ta plats!

I november 2019 gjorde utbildningsutskottet tillsammans med Förskoleupproret en riskbedömning kring förskolan. Analysen av den visar på en alarmerande situation som måste åtgärdas omgående. 

Covid-19 satte stopp för presentationen av riskbedömningen. Förskoleupprorets medlemmar har sedan mötet varken fått återkoppling om den eller innehållet i riskbedömningen. Analysen av den är en tydlig bekräftelse på det katastrofala läge medlemmarna så ofta beskriver med mänskligt lidande som följd.

Men nu är det dags! Riskbedömningen talar sitt tydliga språk. Svart på vitt konstaterade utbildningsutskottets representanter att vårt yrke och vår arbetsmiljö är en hög arbetsmiljörisk. De insåg att vi riskerar ”långtidssjukskrivningar, högre psykisk ohälsa hos personalen och kompetensflykt”.

Vi vill understryka att om denna riskbedömning hade genomförts på lokal nivå, hade det inneburit omedelbart skyddsstopp. 

Sammanställningen visar en mycket akut situation som måste åtgärdas omedelbart. Vi vill understryka att om denna riskbedömning hade genomförts på lokal nivå, hade det inneburit omedelbart skyddsstopp. Det vill säga att redan innan pandemin var ett faktum var vårt rikstäckande utgångsläge ett ärende för Arbetsmiljöverket. 

I samband med mötet i november lade vi fram konkreta förslag på åtgärder och ett uppföljningsmöte var planerat till den 29 april i år. Förskoleupproret har dock, precis som alla andra, gjort omprioriteringar för att bidra till minskad smittspridning och ”hålla kurvan nere”. Tid för nytt möte har därför fastställts till den 30 september. 

Tyvärr har vi, med genomförd riskbedömning i bagaget, ändå kunnat konstatera att utbildningsutskottets representanter helt verkar ha glömt bort att de deltagit och medverkat i en analys av vår arbetssituation. Hade de tagit riskbedömningen i beaktande borde det ha sänt ut varningssignaler till Sveriges riksdag och regering och visat sig i ordentliga åtgärder inom förskolan rörande pandemin. 

Vi har sedan tidigare skrivit förslag på konkreta åtgärder som bland annat handlar om att ge förutsättningar för bättre hygien; arbetskläder och resurser för städning, samt kortare vistelsetider för barn till permitterade, arbetssökande och föräldralediga. Vi krävde svar, men utbildningsministern har inte ens bemödat sig med att på något sätt besvara förslagen. 

Ett tack för god insats från utbildningsminister Anna Ekström, men som i övrigt lämnas utan påtagliga verktyg, är att likna vid en verbal örfil. Vi pratar regelrätt psykisk misshandel av en hel yrkeskår i varje hörn av vårt land. 

Under coronans rasande framfart har Förskoleupproret valt att vid flera tillfällen ”vända andra kinden till”. Vi har funnit oss i antaganden om vår arbetssituation och utvecklingsresa, till exempel som den statsminister Stefan Löfven gjorde i en tv-intervju den 6 juni i år: ”Äldrevården måste ju… vi ska betrakta den på samma sätt som förskolan. Förskolan var förut… då kallade man det för dagis, det var mer förvaring. Nu har du utbildade pedagoger i förskolan. Ett helt annat koncept i förskolan.”. Dessa antaganden och påståenden är så långt ifrån den verklighet som är vår, att de går att se som ett osynliggörande av hela förskolans skolform. 

Ett tack för god insats från utbildningsminister Anna Ekström, men som i övrigt lämnas utan påtagliga verktyg, är att likna vid en verbal örfil. Vi pratar regelrätt psykisk misshandel av en hel yrkeskår i varje hörn av vårt land. 

Här vänds inte andra kinden till ännu en gång. Här tar det stopp! Anmälan om dåliga förhållanden i förskolan till Arbetsmiljöverket ligger bara några knapptryck bort.