Coronapandemin har kastat nytt ljus på frågan om hygienrutiner och smittskydd inom äldreomsorgen. En bärande del för att basala hygienrutiner inom äldreomsorgen ska fungera är att det finns ordentliga arbetskläder till all personal och att de används på rätt sätt.Att tumma på det innebär risker för både personal och äldre. Därför kräver vi att staden nu på allvar ser till att kraven på arbetskläder inom äldreomsorgen efterlevs, och att även arbetsskor och ytterkläder tillhandahålls av arbetsgivaren. 

Det är arbetsgivarens lagstadgade ansvar att bekosta och stå för tvätt av arbetskläder för den som arbetar på särskilda boenden, LSS-boende eller inom hemtjänst eller hälso- och sjukvård. Arbetskläderna ska bestå av en över- och underdel, bytas varje dag och hållas åtskilda från privata kläder och endast användas på arbetet. 

Vi har sett indikationer på att arbetsgivare låter medarbetare påbörja ett arbetspass utan att först besöka hemtjänstlokalen och byta om till arbetskläder. 

Trots det har vi, under pågående pandemi, nåtts av oroväckande uppgifter om hemtjänstaktörer som tolkat kraven på arbetskläder som att det räcker med en kortärmad t-shirt, medan underdelen är arbetstagarens privata. Vi har även sett indikationer på att arbetsgivare låter medarbetare påbörja ett arbetspass utan att först besöka hemtjänstlokalen och byta om till arbetskläder. 

Det är ett tydligt tecken på att det finns hemtjänstaktörer som helt enkelt struntar i att följa de föreskrifter som finns och därmed utsätter både personal ochäldreför risker, särskilt under en pågående pandemi som den vi upplever nu.

Under den förra mandatperioden, när Vänsterpartiet hade ansvar för äldrefrågorna, var vi drivande i att skärpa kraven på privata utförare inom hemtjänst. Vi införde bland annat krav på kollektiv­avtalsenliga villkor och tjänstepension och på arbetsmiljöförbättringar såsom arbetskläder, duschmöjlighet och omklädnings­rum för samtliga anställda inom privat hemtjänst. 

Vi vill att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor och ytterkläder till personalen inom hemtjänsten, som ett ytterligare led i en tryggare arbetsmiljö. 

Förslagen kritiserades hårt av den dåvarande oppositionen. Kristdemokraternas dåvarande gruppledare Erik Slottner, som numera är äldreborgarråd, menade till exempel att kravet på omklädningsrum var onödig detaljstyrning, och Liberalernas representant i äldrenämnden Ann-Katrin Åslund gick ännu längre och menade att detsamma gällde krav på arbetskläder överhuvudtaget. Vi utgår ifrån att båda dessa politiker, liksom deras övriga borgerliga kollegor, ändrat ståndpunkt sedan dess. 

För vi i Vänsterpartiet vill nu växla upp arbetet med att stärka arbetsmiljön och smittskyddet inom hemtjänsten. Vi vill se att staden följer upp efterlevnaden av de hygienkrav som infördes under förra mandatperioden, och att de aktörer som inte lever upp till kraven får kännbara konsekvenser. Vi vill även att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetsskor och ytterkläder till personalen inom hemtjänsten, som ett ytterligare led i en tryggare arbetsmiljö. 

Många politiker har under de senaste månaderna bedyrat hur mycket personalen inom äldreomsorgen betyder för samhället, inte minst de styrande politikerna i Stockholms stad.  Nu är det hög tid att den uppskattningen också leder till konkreta förbättringar av deras arbetsmiljö, både för personalen och de äldres skull.