Min vän jobbar inom LSS i en kommun och har en tillsvidaretjänst sedan två år tillbaka. Hans arbetsgivare fick kännedom om att han begick ett brott som ledde till böter och samhällstjänst för tre år sedan. Nu kräver arbetsgivaren att han ska visa registerutdrag från polisen, för annars blir han omplacerad till något annat jobb eller uppsagd.

Vad händer om han inte lämnar ut sitt registerutdrag till arbetsgivaren? Kommunal säger till min vän att han inte behöver lämna sitt registerutdrag. Kan arbets­givaren säga upp honom?

/ En orolig vän

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: En arbetsgivare har rätten att leda och fördela ­arbetet. Men denna rätt innebär inte per automatik att arbetsgivaren kan vidta kontrollåtgärder mot den anställde. Av Arbetsdomstolens domar framgår att det ska göras en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att kontrollera och arbetstagarens intresse av personlig integritet. 

Ett utdrag ur belastnings­registret är extremt känsligt för integriteten och ­arbetsgivaren kan inte kräva att den ­anställde ska visa upp ett sådant utdrag under pågående anställning. 

Annat kan dock gälla för den som är arbetssökande. Då finns det lagregler om registerkontroll i vissa verksamheter, såsom LSS-omsorg riktade till barn. En arbets­givare på det området som tänker erbjuda någon en anställning ska begära att den personen visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. 

En statlig utredning har också föreslagit att registerkontroll vid anställning ska få göras i verksamheter med vård och omsorg i hemmet för äldre personer eller personer med funktionshinder. 

Din vän har blivit hotad med omplacering eller uppsägning om han inte visar upp utdraget. Att inte visa upp det är varken saklig grund för uppsägning eller vägande skäl för omplacering. Arbetsgivarens hot är otillbörliga och strider mot god sed på ­arbetsmarknaden. 

Din vän bör kontakta det lokala facket som kan ta upp detta med arbetsgivaren.