VH assistans är ett av de större assistansföretagen i Sverige med över 300 anställda. 2018 omsatte de 167 miljoner kronor och gjorde en rörelsevinst på 13 miljoner kronor.

Företaget har uppmärksammats mycket i media genom åren och dess grundare och styrelseordförande Veronica Hedenmark har till och med belönats med medalj av kungen. Men i en granskning som Folkbladet gjorde förra året framkom också skarp kritik från ett 20-tal före detta anställda om dålig arbetsmiljö

VH assistans ansökte tidigare i år om tillstånd för att utöver assistansverksamheten också bedriva hemtjänst. I förra veckan kom beskedet från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att företaget nekas tillstånd.

En av anledningarna är att det finns ett vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket om brister i arbetsmiljön. Ivo skriver att det rör sig om betydande brister i arbetsmiljön hos en av bolagets kunder och att uppgifter i utredningen också tyder på att företaget har bristande rutiner i arbetsmiljöarbetet.

– Det här beslutet är ju ett resultat av en sammanvägd bedömning av flera olika omständigheter. Men det är ett vitesföreläggande, inte bara att Arbetsmiljöverket riktat uppmaningar i största allmänhet och det rör sig om ganska starka krav. Men beslutet måste läsas i sin helhet, jag kan inte svara på om det ensamt hade räckt för att neka tillstånd, säger Johanna Mattsson, enhetschef för avdelningen för tillståndsprövning på Ivo. 

Vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket får arbetsgivare då och då, också kommuner. Det kan verka lite hårt att neka tillstånd på grund av det. Är det nytt att ni tar med sådant i era bedömningar?

– Det är en ny lagstiftning som gäller sedan årsskiftet. Det som är nytt är att lagstiftaren pekar ut områden som företrädarna behöver ha insikt i och ett av dem är arbetsmiljö och arbetsrätt. Så tydligt har det inte varit tidigare, säger Johanna Mattsson. 

Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande är en följd av att Kommunals regionala skyddsombud för snart ett år sedan gjorde en så kallad 6:6a-anmälan angående arbetet hos en brukare i Stockholm, där han krävde åtgärder från arbetsgivaren.

Hemtjänst (genrebild).

Fler hemtjänstföretag stoppas

Nyheter

Det som framkommit var bland annat att personal utsattes för mobbing och kränkande behandling, att det inte gjorts någon riskbedömning där personalen involverats och att man tvingats utföra arbetsuppgifter som låg utanför assistansuppdraget.

Det fanns också uppgifter om att personal som jobbade på arbetstillstånd hotades med att bli av med det om de inte lydde arbetsgivaren. Företaget har i sitt svar till skyddsombudet nekat till uppgifterna. 

Arbetsmiljöverket kräver att VH assistans undersöker arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Utifrån det ska de ta fram en handlingsplan. Dessutom kräver Arbetsmiljöverket att de anlitar en extern och oberoende resurs för att få hjälp med detta.

Beslutet kom i april och VH assistans fick till sista maj på sig att uppfylla kraven. Det ansåg företaget var för kort tid för att hitta en extern part som kunde undersöka arbetsförhållandena, och ansökte hos förvaltningsrätten om att få till den 15 november på sig. Förvaltningsrätten gav VH assistans rätt, så tiden för att uppfylla kraven har alltså ännu inte gått ut.

Det här ärendet är lite speciellt, det finns uppgifter som vi grundat beslutet på som har överklagats och då blir det lite annorlunda juridiskt.

Johanna Mattsson, enhetschef Ivo

De övriga brister som gör att Ivo inte ger VH assistans tillstånd är att företrädaren Veronica Hedenmark inte har lämnat in inkomstdeklaration för 2017 och att hon haft skatteskulder hos Kronofogden. Dessutom har hon avvisats som ombud för en assistansberättigad i en kommun, något som Ivo ser mycket allvarligt på.

Den aktuella kommunen menar att Veronica Hedenmark och en person som ibland varit ombud i hennes ställe inte har agerat för den assistansberättigades bästa.

Enligt kommunen har det lett till att de har haft svårt att uppfylla sina skyldigheter gentemot den assistansberättigade. VH assistans anser enligt Ivo:s beslut att kommunen har bedömt brukarens behov felaktigt och har överklagat beslutet. 

Trots bristerna som Ivo anser gör företaget olämpligt att bedriva hemtjänst, har VH assistans kvar sitt assistanstillstånd. Det är en annan enhet på Ivo, tillsynsenheten, som kan dra in tillstånd om det finns skäl för det.

Johanna Mattsson säger att de två enheterna delar den här sortens information med varandra men kan inte svara på om det har inletts en tillsyn av VH assistans. Hon säger dock att det inte är säkert att tillsynsenheten skulle komma till samma slutsats – det krävs mer för att dra in ett befintligt tillstånd än att neka en ansökan. 

– Det här ärendet är lite speciellt, det finns uppgifter som vi grundat beslutet på som har överklagats och då blir det lite annorlunda juridiskt. Man kanske behöver vänta ut ett avgörande för att gå vidare med tillsyn, medan vid tillståndsprövning tittar man på de uppgifter som föreligger vid det tillfället som man prövar ansökan, säger Johanna Mattsson. 

KA har sökt Veronica Hedenmark. 

Sedan den 1 mars i år har de som vill bedriva hemtjänst behövt ansöka om tillstånd för det. De som redan bedrev hemtjänstverksamhet har fått fortsätta med det i väntan på ett beslut som vinner laga kraft. Ivo har hittills fattat beslut om 222 av cirka 500 ansökningar. Bland de finns även nyansökningar.

175 ansökningar har fått tillstånd och 24 har fått avslag. Av de 24 rör det sig oftast om ekonomisk misskötsel eller att företrädarna inte anses ha tillräckliga kunskaper för att bedriva hemtjänst. 23 ansökningar har avskrivits eller avvisats, vilket betyder antingen att de som sökt har tagit tillbaka sin ansökan, att ansökningsavgiften inte betalats eller att ansökan inte når upp till grundläggande krav.