Fackförbundet Transport driver sedan några år tillbaka ett projekt kallat Ordning och reda i åkeribranschen.

I fokus ligger utländska företag som verkar i Sverige utan att betala skatt och sociala avgifter, många med utländsk arbetskraft med låga löner och dåliga villkor.

Nu har de två ombudsmännen som ansvarar för projektet skrivit en motion till LO-kongressen, som hålls i juni 2020, om att LO ska bilda en särskild enhet som ska arbeta mot osund konkurrens.

I motionen konstaterar de att: ”Det är utav yttersta vikt att vi tar tag i detta på allvar och att LO startar en enhet som jobbar emot den osunda konkurrensen tillsammans med berörda fackförbund. Vi måste visa vilken attack det är mot den svenska modellen.”

– Vi ser att det främst är Byggnads och Transport som drabbas av det här i dag. Men det kommer att sprida sig till övriga förbund, säger Tommy Jonsson som står bakom motionen till tidningen Arbetet.

Han påpekar att det pågår ett myndighetsövergripande arbete mot osund konkurrens och brottslighet i arbetslivet.

– Där tycker jag att LO ska vara en pådrivande kraft gentemot våra myndigheter. Vi kan tala om hur det faktiskt ser ut. Det är vi som har den kunskapen medan de har expertisen när det gäller lagstiftning, säger Tommy Jonsson.

Det finns redan i dag ett samarbete mellan LO-förbunden och den myndighetsgemensamma gruppen. Men Tommy Jonsson tycker att det kunde fungera bättre.

Tror du att de skulle lyssna mer på en LO-enhet?

– Ja, det tror jag. Jag tror det skulle bli större pondus i det.

Det är Arbetsmiljöverket som har samordningsansvar för de åtta myndigheter som omfattas av regeringsuppdraget att bekämpa osund konkurrens.

Där välkomnar man alla aktörer som vill delta i kampen.

– Ju fler som engagerar sig i att motverka osund konkurrens desto bättre. Det här är ingenting som myndigheterna själva kan stävja, så det är bara positivt att såväl arbetsgivarorganisationer som fackliga organisationer engagerar sig, säger Arne Alfredsson som är tillförordnad chef på Arbetsmiljöverket för Myndighetsgemensam kontroll.

Han påpekar att det i regeringsuppdraget står att man ska samråda med arbetsmarknadens parter.

– Den samverkan har vi redan i ett pilotprojekt i den västra regionen för att hitta samarbetsformer, hur kan vi gemensamt arbeta för att komma åt det här.

Hur stort är problemet med osund konkurrens?

– Det går inte att säga, men det är uppenbarligen tillräckligt stort för att regeringen tycker att åtta myndigheter behöver samverka om för att stävja, säger Arne Alfredsson.

För Kommunals del är det främst inom städbranschen det är problem. 

Lars Fischer, gruppchef på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet, menar att det finns många företag som konkurrerar med sämre villkor.

– Och då är det än mer retfullt att kommuner och landsting släpper in de oseriösa i stället för att kolla upp att de betalar sina skatter och ger skäliga löner innan de anlitar dem.

När det gäller städbranschen sitter Kommunal redan med i en grupp hos Skatteverket som titta på de här frågorna. 

Det finns även en större grupp där LO-förbunden är representerade.

Vad tycker du om förslaget att LO ska bilda en särskild enhet?

– Ja, varför inte? Jag har aldrig tänkt tanken. Jag skulle inte rösta nej på kongressen om vi säger så, men samtidigt finns det redan en samordnande grupp som arbetar med frågorna.

Myndighetsgemensam kontroll

Åtta myndigheter ingår i regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller:

Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Uppdraget går ut på att hitta effektiva, gemensamma kontrollmetoder för att motverka brott mot regler i arbetslivet.

Myndighetskontrollerna pågår under 2018-2020 och ska därefter fortsätta som permanent verksamhet hos myndigheterna.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.