Ledigt för begravning

Att få ledighet för begravning av en nära anhörig anses vara god sed på arbetsmarknaden. Lagen ger också rätt till ledighet av ”trängande familjeskäl”. Möjligheten till betald ledighet regleras i många kollektivavtal. Ofta kan man få betald ledighet en del av dagen, en hel dag eller flera dagar med lön beroende på vilket kollektivavtal som finns. Men reglerna varierar. Vad som gäller kan också regleras lokalt.

Vissa har också möjlighet till betald ledighet för gravsättning av urna samt bouppteckning. Det gäller anställda i kommuner och regioner, där gäller avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska kyrkan, samt privata vårdföretag som har avtal med Sobona (före detta KFS).

Om en nära anhörig drabbas av plötslig allvarlig sjukdom finns också möjlighet till betald ledighet i flera avtal. 

Lagen ger alltså rätt till obetald ledighet vid trängande familjeskäl i samband med sjukdom och olycksfall där arbetstagarens omedelbara närvaro är absolut nödvändig. Ett kollektivavtal kan begränsa antalet dagar. Samtidigt säger lagen att en arbetstagare inte får sägas upp eller avskedas på grund av att den begär den här typen av ledighet. Följden får inte heller bli minskade anställningsförmåner eller arbetsvillkor. En arbetsgivare som bryter mot lagen kan bli skadeståndsskyldig.

Om avtalen

  • I vissa avtal, till exempel de med Samhall och Gröna ­Arbetsgivare (före detta SLA), anges att man ska ansöka om ledighet i god tid och också kunna styrka orsaken till den om arbetsgivaren begär det. Men även om ledigheten regleras både i lag och avtal är det arbetsgivaren som måste bevilja ledigheten.
  • Ordet begravning nämns inte i alla avtal, till exempel gäller det Vårdföretagarnas avtal. Det står i stället att nära anhörigs bortgång kan ge rätt till ledighet. Kommunals ombudsman Margaretha Johansson säger att avtalet bör tolkas som att även begravning ger rätt till ledighet. Samma gäller assistansavtalet med Sobona där det inte är reglerat över huvud taget.