– Det är bedrövligt att det gått så här långt, jag hoppas att det här kan lösas innan vitet. Pengarna behövs till annat i psykiatrin, säger Jonas Elmblad, Kommunals huvudskyddsombud, psykiatrin i Halland.

Flera tillbud har rapporterats när skötare sitter ensamma vid extravak på somatiska enheter. Det handlar då om patienter som får somatisk vård men som kan utgöra en fara för sitt eget eller andras liv och vårdas enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. 

Efter flera incidenter anmälde Kommunal Region Halland till Arbetsmiljöverket för tre år sedan. 

– Patienter som ville avvika hindrades och blev utåtagerande, säger Jonas Elmblad.

Efter Kommunals krav infördes dubbelbemanning. Facket har också agerat för att få till fungerande överfallslarm, riskbedömning samt bättre fysisk arbetsmiljö.

Efter att Arbetsmiljöverket i fjol hotat med ett vitesföreläggande installerades överfallslarm på sjukhuset i Halmstad. Men Arbetsmiljöverket anser att riskbedömningen brister och har utfärdat ett nytt vitesföreläggande på 75 000 kronor. Arbetsgivaren tar nu fram en handlingsplan för riskbedömningen.

Sedan larm installerats, väktare finns tillgängliga och ett planerat samarbete med personalen på de somatiska avdelningarna är det inte givet att dubbelbemanning är nödvändig, enligt verksamhetschef Magnus Oléni.

–  Det handlar om att bemanna rätt så att folk känner sig trygga och att använda resurserna rätt, säger Magnus Oléni. 

6:6a

  • 6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst. Detta enligt Arbetsmiljölagens sjätte kapitel, paragraf 6a.
  • 6:6a är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbets-givaren löser arbetsmiljöproblemet.

En handlingsplan för riskbedömning diskuteras. Kommunal är dock tveksamt till om de åtgärder med larm och annat som arbetsgivaren vidtagit kan ersätta dubbelbemanningen.

Facket ifrågasätter också hur en säker bedömning av nivån på bemanningen kan ske.

– Vi är inte helt överens om hur den ska gå till, säger Jonas Elmblad.

Han står fast vid att dubbelbemanningen är nödvändig.

– Sannolikheten för fysiskt våld minskar ju fler man är, säger Jonas Elmblad.

Verksamhetschef Magnus Oléni räknar med att Region Halland inte får ett föreläggande om vite.

Arbetsmiljöverket betonar att det handlar om en riskbedömning av arbetsmiljön och att den avgör vilka åtgärder som behövs.

– Utifrån risken att drabbas av hot och våld får en bedömning göras av hur många man behöver vara på ett extravak, säger Ann Eriksson, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. 

De skulle vaka en hel natt, fick inte lämna personen utan uppsikt, utan skulle ha fullständig koll hela natten. Det är ett krävande arbete.

Mia Tern, Arbetsmiljöverket

Problem finns även på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 

– Läget är ansträngt, det är långa vak som slukar ofantligt mycket personal, folk orkar inte och slutar, säger Susann Hempel, arbetsmiljösamordnare, Kommunals sektion SU-psykiatri.

Platsbrist på somatiska enheter gör att patienter med samsjuklighet placeras inom psykiatrin som då har bristande resurser för den somatiska vården.

Även i Stockholm har facket agerat då det gäller säkerheten vid extravak. I början av sommaren vände sig Kommunal till Arbetsmiljöverket när det gäller skötarnas säkerhet då patienter från rättspsykiatrin vårdades på somatiska enheter. Då ställdes krav på dubbelbemanning, fungerande larm, arbetspass på högst fem timmar och den fysiska arbetsmiljön.

– De skulle vaka en hel natt, fick inte lämna personen utan uppsikt, utan skulle ha fullständig koll hela natten. Det är ett krävande arbete. Man kan förstå att det blev påfrestande, säger Mia Tern, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket.

Efter ett möte med Arbetsmiljöverket togs en handlingsplan fram för riskbedömning.

Dubbelbemanning har nu införts, enligt Arnstein Mogstad, ordförande för Kommunals sektion SLSO/Sjukvård Norr.

– Det fungerar, personalen kan ta pauser och jobba säkrare, säger Arnstein Mogstad. 

Tapani Turkka.
Tapani Turkka.

Särskilt utsatta kan skötare bli som sitter extravak på sjukhus utan psykiatriska avdelningar som Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Södersjukhuset, SÖS. 

När det gäller SÖS begärde Kommunal förra hösten åtgärder enligt Arbetsmiljölagen 6:6a. Skyddsombudet Tapani Turkka agerade efter att skötare som varit ensamma på extravak utsatts för hot och våld. 

Han berättar bland annat om en ung man som inte fått sin asylansökan godkänd, gjort ett självmordsförsök och på sjukhuset vevade med en droppställning för att komma ut genom fönstret.

– Efter det fick vi sitta två, berättar Tapani Turkka.

Kommunal gick inte vidare till Arbetsmiljöverket då arbetsgivaren införde dubbelbemanning, såg över larmfunktionen och den fysiska arbetsmiljön. Sedan dubbelbemanning infördes har arbetsmiljön blivit både bättre och säkrare, enligt Tapani Turkka.

– Stämningen är helt annan nu. Folk går med lättare steg till jobbet.  

Fotnot: Både larm och dubbelbemanning är nödvändigt när skötare har extravak på somatiska avdelningar, anser huvudskyddsombud Jonas Elmblad i Halmstad. Men på flera håll i landet har facket drivit frågan till Arbetsmiljöverket.