Moderaterna och Kristdemokraternas budget innehåller nedskärningar på arbetsmarknadspolitiska program med 2,7 miljarder kronor.

Det kommer att innebära att det från årsskiftet kommer bli stopp för nya deltagare i insatserna extratjänster och moderna beredskapsjobb.

I dagsläget är omkring 20 000 personer sysselsatta inom de två programmen.

–  Just nu arbetar vi intensivt med att bedöma hur vi ska arbeta när vi inte längre kan anvisa arbetssökande till extratjänster och moderna beredskapsjobb. Men det är viktigt att vi så långt det går försöker matcha de sökande mot arbete eller studier. Jag vill också understryka att inga extratjänster avbryts i förtid. Redan fattade beslut gäller, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör, Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Arbetet har sökt Moderaterna för en mer detaljerad plan för hur neddragningarna ska ske, utan resultat. Men i en kommentar i den slutgiltiga budgeten konstateras följande:

”Kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska insatserna såsom extratjänster, arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, har ökat under lång tid. Samtidigt har resultaten uteblivit. Effektiviteten i insatserna måste öka.”

Partiet skriver att anslagen för arbetsmarknadspolitiska program och insatser minskas med drygt 2,6 miljarder kronor.

”Trots denna förändring ligger programanslaget fortfarande på den näst högsta nivån under överskådlig tid – och dubbelt så högt som under finanskrisen 2009.”

I partiets budgetmotion finns emellertid några insatser specificerade. Där framgår att även de så kallade utbildningskontrakten försvinner. Dessutom ska arbetsmarknadsutbildningarna effektiviseras och riktas mot en smalare målgrupp, enligt budgetmotionen.

Även Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag minskas kraftigt.

Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg, har tidigare varnat för att anslagsminskningen kan leda till att myndigheten behöver säga upp 4 500 personer för att hålla budgeten för 2019. Detta beroende på att uppsägningstiderna gör att hela besparingen måste hämtas in under årets sista månader. Den siffran skrivs nu ner något.

När det gäller personalnedskärningar har förhandlingarna med de fackliga organisationerna just börjat, enligt Arbetsförmedlingen.

– Vi bedömer utifrån de politiska ambitionerna som finns i budgeten att vi måste påbörja en process om att minska antalet anställda med 2 200-2 400 medarbetare, för att vi under 2020 ska komma i ekonomisk balans, säger Mikael Sjöberg.

I ett värsta scenario kan personalneddragningarna bli 4 500 under 2019 jämfört med 2018, eftersom uppsägningarna inte får genomslag förrän i slutet av året. I ett sådant scenario skulle myndigheten vara i behov av att rekrytera från och med januari 2020.

– Vi för nu diskussioner med övergångsregeringen om utökad anslagskredit så att vi inte behöver minska bemanningen mer än vad budgetens intentioner säger oss. Det vore olyckligt om vi först måste säga upp personal för att sedan efter ett par månader återanställa dem, säger Mikael Sjöberg.

 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Insatser som försvinner

Extratjänster
Nyanlända och långtidsarbetslösa kan anställas med stöd inom offentlig verksamhet, ideella organisationer och idrottsföreningar samt kulturell verksamhet som inte är kommersiell.
I november 2018 omfattades 17 820 personer av anställningsformen.

Moderna beredskapsjobb
Statliga myndigheter erbjuds ekonomiskt stöd för att anställa extra personal för att utföra uppdrag som ligger utanför ordinarie arbetsuppgifter. Även denna åtgärd riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa.
2 381 personer hade ett moderna beredskapsjobb i november i år.

Utbildningskontrakt
Unga, upp till 25 år, utan påbörjad eller avslutad gymnasieutbildning kan börja eller fullfölja sina studier med särskilt stöd.
Knappt 4 000 personer omfattas i dag.