Det är dags att bryta med de gamla traditionerna i förskolan och skolan. Fokus måste flytta från enskilda yrkesgrupper till hela skolans arbetslag. Lärarassistenter med gymnasial yrkesutbildning i omsorg och pedagogik har en viktig roll i de effektiva multiprofessionella arbetslagen som behövs i framtidens skola.

Yrkesgrupper som organiseras av Kommunal så som lärarassistenter, fritidsledare och barnskötare skapar förutsättningar för ett inkluderande lärande och pedagogiska aktiviteter, lekar, raster och förflyttningar mellan lektioner och måltider.

I dag förväntas många med gymnasial yrkesutbildning inom pedagogik vara en typ av alltiallo inom skolan och fritidshemmen. Kamratstödjare, lärarvikarie, fritidsledare, barnskötare, rastvakt, pedagog, vaktmästare och elevassistent – allt under en och samma arbetsdag. Det behövs tydligare yrkesroller för att skapa förutsättningar för yrkesgrupperna att utföra sitt arbete utan att behöva tumma på arbetsvillkor och arbetsmiljö. Just detta poängterar Lovisa Loan Sundman, huvudskyddsombud Kommunal Stockholm i en tidigare debattartikel.

Lärarassistentens uppdrag är att vara en del av det pedagogiska sammanhanget och bidra till att skapa en trygg och stabil miljö i skolan. Under hela dagen – både i och utanför klassrummet. För att lärarassistenter ska vara ett verksamt stöd till arbetslaget i skolan krävs att de har en utbildning som fokuserar på det pedagogiska och kognitiva.

Även om behoven hos huvudmännen till viss del kan skifta behövs en nationellt enhetlig utbildning för lärarassistenter, men med möjlighet till fördjupning och vidareutbildning utifrån lokala behov. En nyutbildad lärarassistent ska inte behöva argumentera för utbildningens längd och innehåll utan arbetsgivare ska kunna vara trygga med vad en lärarassistentutbildning innehåller.

Enhetlighet i utbildningskrav och yrkesroll behövs för att arbetslaget ska ha förutsättningar att samarbeta, komplettera och stärka varandra för att hela skolans arbetslag ska tas tillvara. Framtidens skola och förskola fordrar dessa nya traditioner som bygger alla yrkesgruppers kompetenser. I en sådan miljö ökar möjligheterna för alla barn och elever att växa och få goda förutsättningar att lyckas i skolan.

Nationella och lokala beslutsfattare samt enskilda huvudmän behöver vidga sitt synfält för utvecklingen av framtidens skola.

Kommunal vill lyfta följande behov för att införa multiprofessionella arbetslag:

 • RÄTT ANVÄNT YRKESKUNNANDE
  Kommunal anser att god kvalitet inom förskola, skola och fritidshem kräver ett arbetslag med flera yrkesgrupper, såväl gymnasialt yrkesutbildade som högskoleutbildade. En effektiv verksamhet tillvaratar de olika yrkesgruppernas kunskap och erfarenhet.
 • STRATEGISK LEDNINGSFRÅGA
  Ledningen för verksamheten har en strategisk roll vid utvecklingen av multiprofessionella arbetslag samt tydlighet och förutsägbarhet om verksamhetens utveckling.
 • SAMVERKAN MELLAN YRKESGRUPPER
  Barn och elever har olika behov, vilket ställer krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Det gäller såväl inom skolan som till fritidshem, elevhälsa och socialtjänst. Kollegialt samarbete skapar bättre förutsättningar för att barn och elever får rätt pedagogiskt och socialt stöd.
 • UTBILDNING OCH YRKESUTVECKLING
  Yrkesutbildad personal i förskolan och skolan ska stärkas genom att säkerställa en nationellt sammanhållen gymnasial yrkesutbildning som leder till professionerna barnskötare och elev- och lärarassistenter. Det krävs också fler utbildningsplatser över hela landet.
 • YRKESUTVECKLING TILL HELA ARBETSLAGET
  Det behöver förtydligas att samtliga yrkesgrupper i förskola, fritidshem och skola behöver tillgång till introduktion, planeringstid, handledning och kontinuerlig yrkesutveckling.
 • BRYT GAMLA TRADITIONER
  Utforma tjänster i förskola, fritidshem och skola för fler än de med lärarlegitimation. Segmenteringen av en otrygg arbetsmarknad för dem med yrkesutbildning som arbetar inom förskola, skola och fritidshem måste brytas.