Kvinnor som arbetar – eller har arbetat – i förskola löper större risk att drabbas av hörselrelaterade symptom än kvinnor som aldrig arbetat i förskola. När det gäller exempelvis ljudtrötthet är risken att drabbas 71 procent bland personal i förskolan jämfört med 31 procent i kontrollgruppen. Varför är det så stora skillnader?

– I ett yrke som bygger på kommunikation med barn går det inte att använda hörselskydd för att stänga ute skadliga ljud. Förskollärare kan också vara tveksamma till att använda olika skydd av etiska skäl, barnen utsätts ju för samma ljudmiljö, säger Sofie Fredriksson som är audionom och doktorand vid Göteborgs Universitet.

Resultatet som presenterades nyligen bygger på en enkätstudie med tiotusen deltagande kvinnor i Västra Götalandsregionen.  Hälften av kvinnorna var förskollärare medan kontrollgruppen bestod av slumpmässigt utvalda kvinnor från vitt skilda yrkesgrupper. 

– Att ljudnivån är ett stort problem i förskolan vet vi sedan länge. Tack vare den här jämförande studien kan vi dessutom för första gången visa att de som arbetar i förskolan löper högre risk än andra att drabbas av hörselrelaterade symptom, säger Sofie Fredriksson. 

Buller och dess effekter på hörseln har inte studerats i lika hög utsträckning i kvinnodominerade yrken som i mansdominerande. Kunskapen om att hörselrelaterade symptom som ljudkänslighet och ljudtrötthet är vanligare i miljöer som präglas av intensiv kommunikation behövs för att kunna arbeta förebyggande i exempelvis förskolan.