SVAR: En av anställningsskyddets grundpelare är turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, det vill säga ”ordningen ut” och dess spegelbild företrädesrätt till återanställning, ”ordningen in”. Eftersom jag inte lyckats klura ut vad du avser svarar jag på båda situationerna.
Först ”ordningen ut”. En tillsvidareanställd kan sägas upp om det finns saklig grund. Arbetsbrist av organisatoriska orsaker är saklig grund,  alltså skäl som inte har med arbetstagaren personligen att göra.
   Arbetsgivaren måste först förhandla med de anställdas fack och behandla bland annat orsaken till arbetsbristen, om man kan slippa säga upp anställda och hur många och vilka som måste sägas upp. Enligt las gäller sist in, först ut. Längre anställningstid ger företräde om den aktuella arbetstagaren klarar arbetsuppgifterna.  
   Men fack och arbetsgivare kan också komma överens om annat genom en så kallad avtalsturlista.
   Har du eller någon kollega sagts upp  på grund av arbetsbrist på det sätt du beskriver bör ni snarast kontakta ert lokala fack. Det kan handla om turordningsbrott och brott mot förhandlingsskyldigheten och arbetsgivaren kan åläggas betala skadestånd till de uppsagda och deras fack.
   Vad gäller ”ordningen in” har den som sagts upp på grund av arbetsbrist företrädesrätt till återanställning, liksom den tidsbegränsat anställde som får veta att det inte blir fortsatt anställning.
   Företrädet gäller om man varit anställd minst tolv månader de senaste tre åren och räknas  från tidpunkten för uppsägningen till nio månader efter anställningens slut.  
   Arbetstagaren ska anmäla anspråk på företrädesrätt till arbetsgivaren och längre anställningstid ger företräde om man klarar av arbetsuppgift-erna. Har tidigare arbetstagare företrädesrätt måste arbetsgiv-aren förhandla med facket före anställning.
   Bryter arbetsgivaren mot dessa regler blir denne skyldig att betala skadestånd både till den som blivit förbigången och till facket. Men vad jag nu sagt är det som gäller enligt las. Det går nämligen att avvika från reglerna genom kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet AB på den kommunala sektorn gäller inte företrädesrätt vid vikariat om högst 14 dagar. Kontakta ditt lokala fack för att få veta vad kollektivavtalet säger.